Constituția Mitropoliei

Nr. 126/01 febr.2015

 

Cap. I. ORGANIZARE

 

Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de Bergamo şi Europa, este organizată conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe, fără să încalce hotărârile Sfintelor Sinoade. Ea este organizată în felul următor:

 1. MITROPOLIA/CENTRUL MITROPOLITAN;
 2. ARHIDIOCEZE,DIOCEZE/CENTRE EPARHIALE;
 3. PROTOPOPIATE/CENTRE MISIONARE;
 4. PAROHII/MISIUNI;
 5. MĂNĂSTIRI(SCHITURI)/CENTRE MONAHALE.

Art. 2. Toate aceste instituţii sau centre înfiinţate de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului, în acord cu hotărârea Sfântului Sinod.

Art. 3 .Parohiile/ Misiunile se vor numi „ Parohia/Misiunea Creştin Ortodoxă” şi vor anexa titulatura oficială a Mitropoliei , vor beneficia de toate documentele canonice şi legale, eliberate de Mitropolit, pentru a funcţiona în mod corespunzător şi fără să încalce constituţiile statului Italian sau al statelor pe teritoriul cărora acestea se află.

Art. 4. Parohia/Misiunea, este condusă de un Preot Paroh, în subordinea căruia funcţionează Consiliul Parohial format din cel puţin 5 consilieri, al cărui preşedinte este Preotul paroh.

Art. 5. Pe linga Consiliul Parohial, mai exista un comitet , format din cel puţin 3 femei şi are ca scop implicarea acrstora, în activităţile filantropice ale Parohiei. Comitetul se subordonează Consiliului parohial.

Art. 6. Membrii Consiliului/Comitetului se aleg iniţial de către Preotul Paroh la înfiinţare, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului,da nu mai mult de inca 5 ani. La Parohiile/Misiunile care deţin aceste organisme alegerea noilor membri se face în şedinţa Consiliului Parohial cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării mandatului membrilor consiliului in functiune.

Art. 7. Preotul Paroh care se pensionează la vârsta impusă de legile civile,pe raza statului unde isi desfasoara activitatea, pierde calitatea de Paroh, rămânând simplu preot misionar.

Art. 8. Înlocuirea Preotului Paroh se face în cadrul Consiliului Mitropolitan.

Art. 9. Un număr de minim 3 maxim 5 Parohii/Misiuni, dintr-o regiune delimitată prin hotărârea Mitropolitului, vor forma un Centru Misionar/Protopopiat , care se va subordona direct Mitropoliei.

Art. 10. Un număr de 3 centre Misionare/Protopopiate vor forma o Arhidioceză,Dioceza/Centru Eparhial, care va fi condus de un Arhiepiscop sau Episcop. Mai multeArhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale din acelaşi stat formează Consiliul Naţional Bisericesc, al cărui superior ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului.

Art. 11. Consiliul Naţional Bisericesc este format din toţi Arhiereii, Protopopii şi consilierii desemnaţi prin vot în cadrul Sfântului Sinod sau al Adunării Generale a Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, condus de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 12. Membrii Consiliului Naţional Bisericesc sunt aleşi pe toată perioada cât vor ocupa funcţii ierarhice, clericale sau administrative în cadrul Arhidiocezei sau Diocezei statului respectiv.

Art. 13. Organismele eclesiastice care funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, sunt:

 1. SFÂNTUL SINOD;
 2. EXARHATUL;
 3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/CONSISTORIUL.

Art. 14. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi Arhiepiscopi, din cadrul Mitropoliei ( Arhidiocezele si Diocezele). Acesta se întruneşte odata pe an , sau ori de câte ori este necesar, fiind prezidat de către Mitropolit.

Art. 15. Consiliul de Disciplină este alcătuit din toţi superiorii protopopiatelor/ centrelor misionare şi membrii Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul fiecărui protopopiat/ centru afiliat canonic sau juridic Mitropoliei.

Art. 16. În cadrul Mitropoliei pot funcţiona centre sau instituţii cu independenţă juridică, aparţinând doar canonic. Acestea se obligă să respecte în totalitate legile statului,pe raza caruia isi desfasoara activitatea, pentru o bună funcţionare, Canoanele şi dispoziţiile Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.

Art. 17. Exarhatul este organismul ce cuprinde mai multe Mănăstiri din cadrul aceluiaşi stat, fiind condus de un reprezentant numit de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh.

Art. 18. Membrii Exarhatului sunt persoane din cinul monahal, atât monahi cât şi monahii, care au ca scop întărirea vieţii monahale prin dialog şi împărtăşirea de experienţe, precum şi buna funcţionare a Mănăstirilor/ Centrelor Monahale, atât spiritual cât şi economic.

Art. 19. Fiecare Exarhat deţine şi unul sau mai mulţi Consilieri Economici care să prezinte evidenţele economice direct Mitropolitului în funcţie.

 

Cap. II.MITROPOLIA/ CENTRUL MITROPOLITAN

Art. 10. Centrul Mitropolitan, reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, fiind reprezentată de preşedintele Asociaţiei în rang de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 11. Ca şi organism superior, Centrul Mitropolitan va avea mai mulţi membri de drept, după cum urmează:

 1. MITROPOLITUL PRIMAT;
 2. VICARUL GENERAL;
 3. VICARUL ADMINISTRATIV;
 4. SECRETARUL EPARHIAL;
 5. CONSILIERUL ADMINISTRATIV;
 6. EXARHUL;
 7. CONSILIERUL CULTURAL;
 8. CONSILIERUL ECONOMIC.

Art. 12. Mitropolitul are dreptul de a desemna membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.

Art. 13 Se va prezenta un raport privind situaţia în Arhidioceze, Dioceze/Centre Eparhiale, Exarhate, Mănăstiri/ Centre Monahale, Parohii/ Misiuni,Protopopiate/Centre Misionare, precum şi o dare de seamă, în luna Decembrie a anului în curs.

Art. 14. Cotizaţia semestrială se va stabili de către Consiliul Mitropolitan din care face parte şi Consilierul Economic.

Art. 15. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin de a înfiinţa/desfiinţa sau transforma Mănăstiri/Centre Monahale, Parohii/ Misiuni,Protopopiate/ Centre Misionare, sau Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale. De asemenea, poate numi în funcţie/demite/avansa sau decade din funcţie Preoţi , Protoierei , etc. în cadrul Consiliului de Disciplină.

Art. 16. Arhiepiscopii sau Episcopii se numesc în funcţie/demit sau se avansează de către Sfântul Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari.

 

Cap. III. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/ CONSISTORIUL

Art. 17. Consiliul de Disciplină/Consistoriul, este organismul deliberativ care se întruneşte doar în cazuri necesare, fiind prezidat de Mitropolit şi având ca scop sancţionarea fiecărei nereguli descoperite în Parohii/ Misiuni,Protopopiate/ Centre Misionare,Manastiri,Schituri/ Centre Monahale,Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale, sau abateri disciplinare săvârşite de către membrii Mitropoliei, care ocupă o funcţie clericală sau administrativă.

Art. 18. Fiecare cleric judecat de Consiliul de Disciplină/Consistoriul are dreptul la apărare şi poate prezenta contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedinţele cu dată fixă.

Art. 19. Consiliul de Disciplină/Consistoriul analizează problemele economice şi progresele fiecărui membru al Mitropoliei sau organism component.

Art. 20. Consiliul de Disciplină/Consistoriul hotărăşte sancţiuni precum: caterisirea, oprirea de slujire pe o perioadă delimitată de timp, demiterea unor organe sau consilieri, aplicarea unor amenzi, penitenţe, canoane, etc.

Art. 21. Persoanele judecate de Consiliul de Disciplină/Consistoriul care nu depun contestaţie, sunt de acord cu sentinţa hotărâtă, fără drept la recurs.

Art. 22. Clericii care nu vor să se supună penitenţelor Consiliului de Disciplina/ Consistoriului, sunt sancţionaţi prin caterisire, sau o altă formă de sancţionare hotărâtă de Sf. Sinod, sau de Mitropolit (după caz).

Art. 23. Admiterea clericilor proveniţi din alte jurisdicţii se face doar în cadrul Sf. Sinod. Aceştia trebuie să nu deţină cazier judiciar cu antecedente, să nu fie divorţati, sau să încalce prevederile Canonice ale Bisericii Ortodoxe, sau hotărârile Sfântului Sinod al Mitropoliei.

 

Cap. IV. UNIFORMĂ ŞI RANGURI

Art. 24. Fiecare membru al Mitropoliei care ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric, va purta uniformă corespunzătoare statutului său personal.

 1. PREOŢII:
 • Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
 • Veşminte Preoţeşti corespunzătoare rangului; dacă va avea alt rang, va purta decoraţiile corespunzătoare;
 1. PROTOIEREII:
 • Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
 • Veşminte Preoţeşti, Bederniţă, Mitră fara cruce şi Baston;
 1. EPISCOPII:
 • Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion/Camilafcă, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
 • Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Episcopal;
 1. ARHIEPISCOPII:
 • Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă de culoare neagra cu Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
 • Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Arhiepiscopal;
 1. MITROPOLITUL:
 • Reverendă/Rasă de culoare neagră sau albă; Culion de culoare neagră/Camilafcă de culoare albă; Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Baston/cârjă arhierească;
 • Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Mitropolitan.

 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 25. Fiecare Arhidioceza,Dioceza/ Centru Eparhial va avea un Inspector eparhial şi un Secretar Eparhial.

Art. 26.Parohiile/ Misiunile care se înfiinţează în străinătate, pot forma un Vicariat, având ca superior un cleric numit în rang de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.

Art. 27. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi Stareţe/Stareţe de Centrul Eparhial.

Art. 28. Clericii din Mănăstiri se vor numi:

 1. Ierodiacon/Arhidiacon;
 2. Ieromonah/egumen;
 3. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor;

Art. 29. Fiecare Mănăstire va avea un Econom.

Art. 30. Mănăstirile de maici vor fi conduse de o maică aleasă în funcţie de Centrul Eparhial, care va ocupa unul dintre următoarele ranguri mănăstireşti: Rasoforă, Monahie sau Schimonahie.

Art. 31. Fiecare Mănăstire va avea un cleric din rândul monahilor, desemnat de Centrul Eparhial. În cazuri excepţionale, va putea suplini (temporar) acest post si un preot de mir.

Art. 32. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici ai altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau de alte Biserici Ortodoxe aflate în comuniune cu Mitropolia.

Art. 33. Fiecare Parohie/ Misiune,Protopopiat/ Centru Misionar,Manastire,Schit/ Centru Monahal, sauArhidioceza,Dioceza/ Centru Eparhial, va avea registru propriu de evidenţă a bunurilor şi activităţilor prezente/desfăşurate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obligativitatea de a păstra în bună stare toate bunurile înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte scopuri.

Art. 34. Centrul Mitropolitan poate înfiinţa Consiliu de Control format din inspectori, ce vor putea desfăşura activităţi de inspectare a fiecărei instituţii care aparţine de Mitropolie.

Art. 35. Sfântul Sinod este organismul în drept care poate completa/modifica sau abroga prezenta Constituţie, fiind necesare 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari şi de drept.

Art. 36. Dizolvarea unui organism sau organ ce funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin hotărârea Sfântului Sinod.

 

Dr.ONUFRIE POP

 

ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT

Arhiepiscop MIHAIL BURUIANA, Exarh pentru Europa de Est

SECRETARUL SFINTULUI SINOD

 

VICAR GENERAL-CASTELLON,Spania

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE CANONICA DELLA

METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA

DI BERGAMO E EUROPA

 126/01 febbraio 2015

 

Sezione I. ORGANIZZAZIONE

Art. 1. La Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa è organizzata in conformità ai Santi Canoni della Chiesa Ortodossa, senza trasgredire le decisioni dei Santi Sinodi.  La stessa è organizzata nel seguente modo:

 1. METROPOLIA/CENTRO METROPOLITANO;
 2. ARCHIDIOCESI, DIOCESI/CENTRI EPARCHIALI
 3. PROTOPAPIATO/CENTRI MISSIONARI;
 4. PARROCCHIE/MISSIONI;
 5. MONASTERI (EREMITAGGI)/CENTRI MONACALI

Art. 2. Tutti questi enti o centri costituiti dalla Metropolia, hanno l’approvazione del Metropolita, in conformità alla decisione del Santo Sinodo.

Art. 3. Le parrocchie/Missioni saranno denominati la „Parrocchia/Missione Cristiana Ortodossa” ed allegheranno la titolatura ufficiale della Metropolia, beneficeranno di tutti i documenti canonici e leali, rilasciati dal Metropolita, per poter funzionare in modo corrispondente e senza trasgredire le costituzioni dello Stato Italiano o degli stati sul territorio dei quali si trovano.

Art. 4. La Parrocchia/Missione è diretta da un Sacerdote Parroco, nella subordine del quale funziona il Consiglio Parrocchiale, composto da almeno 5 consulenti, i quali presidente è il Sacerdote Parroco.

Art. 5. Inoltre al Consiglio Parrocchiale, c’è anche un comitato, composto da almeno 3 donne e che ha come scopo il coinvolgimento delle stesse nelle attività filantropiche della Parrocchia.  Il comitato è subordinato al Consiglio parrocchiale.

Art. 6. I membri del Consiglio/Comitato sono scelti inizialmente dal Sacerdote Parroco alla costituzione, per un periodo di 5 anni, con la possibilità di prorogare il mandato, ma non per più di ancora 5 anni. Le Parrocchie/Missioni che possiedono questi enti, la scelta dei nuovi membri sarà fatta nell’assemblea del Consiglio Parrocchiale almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei membri in carica.

Art. 7. Il Sacerdote Parroco che sarà pensionato all’età imposta dalle leggi civili, del raggio dello stato dove svolge l’attività, perde la qualità di Parroco, rimanendo un semplice sacerdote missionario.

Art. 8. La sostituzione del Sacerdote Parroco viene fatta nell’ambito del Consiglio Metropolitano.

Art. 9. Un numero di almeno 3 ed al massimo 5 Parrocchie/Missioni, da una regione delimitata mediante la decisione del Metropolita, formeranno un Centro Missionario/Protopopato, che sarà subordinato direttamente alla Metropolia.

Art. 10. Un numero di 3 centri Missionari/Protopopati formeranno una Archidiocesi, Diocesi/Centro Eparchiali, che sarà diretto da un’Arcivescovo o Episcopio.  Vari Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali dello stesso stato formano il Consiglio Nazionale della Chiesa, il quale superiore occupa la carica di Presidente del Consiglio.

Art. 11. Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico è composto da tutti gli Archerei, Protopapi, e consulenti nominati mediante voto nell’ambio del Santo Sinodo o dell’Assemblea Generale delle Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa, diretto dal Santo Dott.  Onufrie Pop, Arcivescovo e Metropolita Primato.

Art. 12. I membri del Consiglio Nazionale Ecclesiastico sono scelti per il periodo quando avranno delle cariche gerarchiche, clericali o amministrative nell’ambito dell’Archidiocesi o della Diocesi di quello stato.

Art. 13. Gli Organismo ecclesiastici che funzionano nell’ambito della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa sono le seguenti:

 1. SANTO SINODO;
 2. ESARCATO;
 3. CONSIGLIO DI DISCIPLINA/CONCISTORO.

Art. 14. Il Santo Sinodo è composto dal totale del numero di Episcopi vicari, Episcopi titolari e Arcivescovi, dell’ambito della Metropolia (Archidiocesi e Diocesi). Questo sarà riunito una volta all’anno o ogni volta che è necessario, essendo presieduto dal Metropolita.

Art. 15. Il Consiglio di disciplina è composto da tutti i superiori dei protopopati/centri missionari e dei membri del Santo Sinodo ed ha come scopo la manutenzione dell’ordine e della disciplina nell’ambito di ogni protopopato/centro affiliato canonico o giuridico della Metropolia.

Art. 16. Nell’ambito della Metropolia possono funzionare centri o enti con indipendenza giuridica, appartenenti solo dal punto di vista canonico.  Questi s’impegnano osservare in totalità le leggi dello stato, sul raggio del quale svolgono l’attività, per un buon funzionamento, i Canoni ed i provvedimenti della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa.

Art. 17. L’esarcato è l’organismo che include vari Monasteri dell’ambito dello stesso stato, essendo diretto da un rappresentante nominato dal Santo Sinodo e che occupa la carica di Esarca.

Art. 18. I membri dell’Esarcato sono persone dell’ambito monacale, sia monarchi che monarchi, che hanno come scopo il consolidamento della vita monacale mediante dialogo e mediante la presentazione di esperienze, nonchè il buon funzionamento dei Monasteri/Centri Monacali, sia dal punto di vista spirituale, che economico.

Art. 19. Ogni Esarcato possiede anche uno o vari Consulenti economici al fine di presentare le evidenze economiche direttamente al Metropolita in carica.

 

Sezione II. METROPOLIA/CENTRO METROPOLITANO;

Art. 10. Il Centro metropolitano, rappresenta la dirigenza suprema della Metropolia, essendo rappresentata dal presidente dell’Associazione nella carica di Arcivescovo e Metropolita Primato.

Art. 11. Come organismo superiore, il Centro metropolitano avrà vari membri di diritto, in quanto segue:

 1. METROPOLITA PRIMATO;
 2. VICARIO GENERALE;
 3. VICARIO AMMINISTRATIVO;
 4. SEGRETARIO EPARCALE;
 5. CONSULENTE AMMINISTRATIVO;
 6. ESARCA;
 7. CONSULENTE CULTURALE;
 8. CONSULENTE ECONOMICO.

Art. 12. Il Metropolita ha il diritto di nominare i membri che costituiscono il Consiglio Metropolitano.

Art. 13 Sarà presentato un rapporto sulla situazione negli Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali, Esarcati, Monasteri/Centri Monacali, Parrocchie/Missioni, Protopopati/Centri Missionari, nonchè un rapporto, nel mese di Dicembre dell’anno in corso.

Art. 14. Il contributo semestrale sarà stabilito dal Consiglio Metropolitano dal quale fa parte anche il Consulente Economico.

Art. 15. Il Centro Metropolitano ha il pieno diritto di costituire/sciogliere o trasformare Monasteri/Centri Monacali, Parrocchie/Missioni, Protopapiati/Centri Missionari, o Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali.  Inoltre, può nominare in carica/dimettere/avanzare o scaricare dalla carica Sacerdoti, Protopapi, ecc, nell’ambito del Consiglio di Disciplina.

Art. 16. Gli arcivescovi o gli episcopi vengono nominati nella carica/dimessi o vengono avanzati dal Santo Sinodo, mediante voto uninominale che necessiterà 50%+1 dal numero di voti dei membri titolari.

 

Sezione III. CONSIGLIO DI DISCIPLINA/CONCISTORO

Art. 17. Il Consiglio di Disciplina/Concistoro è l’organismo deliberativo che sarà riunito, solo nei casi necessari, essendo presieduto dal Metropolita ed avendo come scopo il sanzionamento di qualsiasi irregolarità scoperte nelle Parrocchie/Missioni, Protopapiati/Centri Missionari, Monasteri, Eremitaggi /Centri Monacali, Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali, o trasgredimenti disciplinari commessi dai membri della Metropolia, che occupano una carica clericale o amministrativa.

Art. 18. Ogni ecclesiastico giudicato dal Consiglio di Disciplina/Concistoro ha il diritto a difesa e potrà presentare contestazioni al Santo Sinodo, in una delle sedute con data fissa.

Art. 19. Il Consiglio di disciplina/Concistoro analizza i problemi economici ed i progressi di ogni membro della Metropolia o organismo competente.

Art. 20. Il Consiglio di disciplina/Concistoro decide sanzioni come: scaricare dalla carica, arresto dalla servitù per un periodo illimitato di tempo, dimessa degli organi o consulenti, applicazione delle multe, penitenze, canoni, ecc.

Art. 21. Le persone giudicate dal Consiglio di disciplina/Concistoro che non presentano una contestazione, sono d’accordo con la sentenza decisa, senza diritto di ricorso.

Art. 22. Gli ecclesiastici che non vogliono sottomettersi alle penitenze del Consiglio di disciplina/Concistoro, sono sanzionati mediante scarica dalla carica, o mediante un’altra forma di sanzionamento decisa dal Santo Sinodo, o dal Metropolita (secondo il caso).

Art. 23. L’ammissione degli ecclesiastici provenuti da altre giurisdizioni sarà fatta solo nell’ambito del Santo Sinodo. Questi non devono possedere casellario giudiziale con antecedenti, non devono essere divorziati o di trasgredire i provvedimenti Canonici della Chiesa Ortodossa, o le decisioni del Santo Sinodo della Metropolia.

 

Sezione IV. UNIFORMA E RANGHI

Art. 24. Ogni membro della Metropolia che ha una carica amministrativa nel rango di ecclesiastico, dovrà utilizzare un’uniforme corrispondente allo suo statuto personale.

 1. SACERDOTI:
 • Reverenda, Kamilavkion, Croce sul petto;
 • Abbigliamenti per sacerdoti corrispondenti al rango; se avrà altro rango, potrà utilizzare le decorazioni corrispondenti;
 1. PROTOIEREI:
 • Reverenda, Kamilavkion, Croce sul petto;
 • Abbigliamenti per sacerdoti, Nabedernita, Mitra senza croce Bastone;
 1. DIOCESI:
 • Reverenda/Razza di colore nera, Kamilavkion, Croce pettorale, Engolpion e bastone/gruccia per archerei;
 • Abbigliamenti archerei corrispondenti al rango episcopale;
 1. ACIVESCOVIE:
 • Reverenda/Razza di colore nera, Kamilavkion nero con croce, Croce pettorale, Engolpion e bastone/gruccia per archerei;
 • Abbigliamenti archerei corrispondenti al rango episcopale;
 1. METROPOLITA:
 • Reverenda/Razza di colore nera o bianca, Kamilavkion nero o bianco, Croce pettorale e due Engolpion; bastone/gruccia per archerei;
 • Abbigliamenti archerei corrispondenti al rango Metropolitano;

 

PROVVEDIMENTI FINALI

Art. 25. Ogni Archidiocesi/Diocesi/Centro eparchiale avrà un’Ispettore eparchiale e un segretario eparchiale.

Art. 26 Le parrocchie/missioni che vengono costituite all’estero, possono formare un Vicariato, avendo come superiore un’ecclesiastico nominato in rango di Vicario dal Santo Sinodo della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo ed Europa.

Art. 27. I dirigenti del Monastero sono nominati abati/abate del Centro Eparchiale.

Art. 28. Gli ecclesiastici del Monastero saranno nominati:

 1. Monaco/Arcidiaconoò
 2. Ieromonaco; egumeno;
 3. Archimandrita/Archimandrita Mitroforo;

Art. 29. Ogni Monastero avrà un Economa.

Art. 30. I monasteri di suore saranno diretti da una suora scelta in funzione dal Centro Eparchiale, che occuperà uno dei seguenti ranghi nel monastero:  Rasofora, Monachia o Schimonachia.

Art. 31. Ogni monastero avrà un’ecclesiastica proveniente dai monachi, nominato dal Centro Eparchiale.  In casi eccezionali, potrà sostituire (in modo temporaneo) questa carica anche un sacerdote di cresima.

Art. 32. Gli ecclesiastici ed i gerarchi non hanno il permesso canonico di fare messe insieme agli ecclesiastici di altre confessioni, ecclesiastici nominati dalla Metropolia o da altre Chiese Ortodosse che si trovano in comunione con la Metropolia

Art. 33. Ogni Parrocchia/Missione, Protopopato/Centro Missionario, Monastero, Eremitaggio/Centro Monacale o Archidiocesi, Diocesi/Centro Eparchiale, avrà un proprio registro di evidenza dei beni e delle attività presenti/svolte nell’ambito dell’ente.  I rappresentanti sono tenuti di mantenere in buono stato tutti i beni registrati e di non estraniarli o utilizzargli in altri scopi.

Art. 34. Il Centro metropolitano potrà costituire un Consiglio di controllo composto da ispettori, che potranno svolgere attività di ispezione di ogni ente che appartiene alla Metropolia.

Art. 35. Il Santo sinodo è l’organismo legale che può compilare/modificare o abrogare la presente Costituzione, essendo necessari  50%+1 dal numero dei voti dei membri titolari e di diritto.

Art. 36. Lo scioglimento di un’organismo o organo che funziona nell’ambito della Metropolia sarà fatto mediante la decisione del Santo Sinodo.

 

Dott.ONUFRIE POP

 ARCIVESCOVO E METROPOLITA

Arcivescovo MIHAIL BURUIANA, Esarca per l’Europa di Est

SEGRETARIO DEL SANTO SINODO

 

VICARIO GENERALE – CASTELLON, Spagna

 

 

 

 

 

 

CANONIC CONSTITUTION OF THE

ORTHODOX CHRISTIAN AUTONOMOUS MITROPOLY

OF BERGAMO AND EUROPE

 

No. 126/01th February 2015

 

Section  I. ORGANIZATION

Art. 1. The Orthodox Christian Autonomous Mitropoly of Bergamo and Europe, is set up according to the Saint canonization of the Orthodox Church, without infringing the decisions of the Saint Synods. It is organized in the following manner:

 1. MITROPOLY/MITROPOLITAN CENTER;
 2. ARCHDIOCESES, DIOCESE/EPARCHIAL CENTERS;
 3. ARCHPRIETSHIPS/MISSIONARY CENTERS;
 4. PARISHES/MISSIONS;
 5. MONASTERIES (SKETES)/MONACHAL CENTERS.

Art. 2. All these institutions or centers set up by the Mitropoly, have the approval of the Metropolitan, according to the decision of the Saint Synod.

Art. 3. Parishes/Missions shall be denominated „ Christian/Orthodox Parish/Mission” and shall add the official title of the Mitropoly, shall benefit of all legal and canonic documents, issued by the Metropolitan, in order to function correspondingly and without infringing the constitutions of the Italian state or of the states on which there function.

Art. 4. The Parish/Mission is managed by a Parish Priest, in his suborder functioning the Parish Council, composed by at least 5 councilors, whose president is a parish priest.

Art. 5. Besides the Parish Council, there is a committee, composed by at least 3 women, having as object their implication in the philanthropic activities of the Parish.  The committee is subordinated to the Parish council.

Art. 6. The Council/Committee members are chosen initially by the parish priest in the set up moment, for a period of 5 years, with the possibility to extend the mandate, but not for 5 years more.  At Parishes/Missions that held those organisms, the procedure of choosing the new members is done in the Parish Council meeting, with at least 30 days before the expiry date of the functioning council members mandate.

Art. 7. The parson priest that retires at the age imposed by the civil laws, on the state where he develops his activity, he looses the quality of parson, remaining a sole missionary priest.

Art. 8. The replacement of the parson priest is done in the Metropolitan Council.

Art. 9. A number of minimum 3 and maximum 5 Parishes/Missions, from a region delimited by the decision of the Metropolitan, can set up a Missionary/Archpriestship Center, that shall be subordinated directly to the Mitropoly.

Art. 10. A number of 3 Missionary/Archpriestship Centers can set up an Archdiocese, Diocese/Eparchial Center, which shall be managed by an Archbishop or Bishop.  Various Archdiocese, Diocese/Eparchial Centers from the same state set up the Curch National Council, whose superior has the title of the President of the Council.

Art. 11. The Church National Council is composed by all bishops, protopopes and councilors named by vote in the Saint Synod or in the General Assembly of the Orthodox Christian Autonomous Mitropoly of Bergamo and Europe, managed by the high-priest  Onufrie Pop, Archbishop and Primate Metropolitan.

Art. 12. Members of the Church National Council are chosen for the entire period when they shall occupy hierarchic, clerical or administrative functions within the Archdiocese or Diocese of that state.

Art. 13. Church organisms which function within the Orthodox Christian Autonomous Mitropoly of Bergamo and Europe are the following:

 1. SAINT SYNOD;
 2. EXARCHATE;
 3. DISCIPLINE COUNCIL/CONSISTORY

Art. 14. The Saint Synod is composed by the total number of vicar bishops, titular bishops, from the Mitropoly (Archdioceses and Dioceses).  This council is organized once a year, or any time it is necessary, being presided by the Metropolitan.

Art. 15. The Council of discipline is composed by all superiors of Missionary/Archpriestship Centers and by the members of the Saint Synod, having as object the maintenance of the order and of the discipline within each Archpriestship/center affiliated from canonic or legal point of view to the Mitropoly.

Art. 16. Within the Mitropoly can function centers or institutions with legal independence, pertaining only from canonic point of view.  Those undertake to observe all the laws of the state, where they develop their activity, for a good functioning, the Canons and the provisions of the Orthodox Christian Autonomous Mitropoly of Bergamo and Europe.

Art. 17. Exarchate is the organism that includes various monasteries from the same state, being managed by a representative named by the Saint Synod and that occupies the title of exarch.

Art. 18. Exarchate members are persons from the monarchs group, both monarchs and monarchies, having as object the consolidation of the monarchical life by dialogue and by sharing experiences, as well as the good functioning of Monasteries/Monarchical Centers, both from spiritual and from economical point of view.

Art. 19. Each exarch helds one or various Economical councilors that have to present the economical documents directly to the Metropolitan in function.

Section II. MITROPOLY/METROPOLITAN CENTRE

Art. 10. The Metropolitan Centre represents the supreme management of the Mitropoly, being represented by the president of the Association, having the function of Archbishop and Primate Metropolitan.

Art. 11. As superior organism, the Metropolitan Centre shall have various members according to the law, as it follows:

 1. PRIMATE METROPOLITAN;
 2. GENERAL VICAR;
 3. ADMINISTRATIVE VICAR;
 4. EPARCHIAL SECRETARY;
 5. ADMINISTRATIVE COUNCILOR;
 6. EXARCH;
 7. CULTURAL COUNCILOR;
 8. ECONOMICAL COUNCILOR

Art. 12. The metropolitan has the right to name the members that shall set up the Metropolitan Council.

Art. 13 It shall be presented a report on the situation in Archdioceses, Dioceses/Eparchial centers, Exarchats, Monasteries/Monarchical centers, Parishes/Missions, Missionary/Archpriestship Centers, as well as a report in the month of December, the current year.

Art. 14. The semestrial contribution shall be established by the Metropolitan council of which it is a member also the Economic councilor.

Art. 15. The Metropolitan center has the full right to dissolute/set up or transform Monasteries/Monarchical center, Parishes/Missions, Missionary/Archpriestship Centers, or Archdioceses/Dioceses/Eparchial centers Also, he can nominate in the function/relieve/advance from the function Priests, protopopes, etc. in the Discipline council.

Art. 16. Archbishops or bishops are named in the function/relieved or advanced by the Saint Synod, by the uninominal vote that shall need 50%+1 from the number of votes of the titular members.

Section III. DISCIPLINE COUNCIL/CONSISTORY

Art. 17. The Council of discipline/Consistory is the deliberative organism that assembles only in case it is necessary, being presided by the Metropolitan and having as purpose the sanction of each irregularity discovered in Parishes/Missions, Missionary/Archpriestship Centers, Sketes/Monarchical Centers, or Archdioceses/Dioceses/Eparchial centers, or for disciplinary deviations committed by the Mitropoly members, which have a clerical or administrative function.

Art. 18. Each churchman judged by the Council of Discipline/Consistory has the right to defense and can submit appeals to the Saint Synod, in one of the meetings with fix date.

Art. 19. The Council of Discipline/Consistory analyzes the economical issued and the progresses of each member of the Mitropoly or of the competent organism.

Art. 20. The Council of Discipline/Consistory decides sanctions as the: disfrock, the ministration for a limited period of time, demission of some organs or of councilors, application of penalties, penitences, canons, etc.

Art. 21. Persons judged by the Council of Discipline/Consistory, who do not submit an appeal, agree with the decision, without having the right to an appeal.

Art. 22. Churchmen who do not want to submit themselves to the penitences of the Council of Discipline/Consistory are sanctioned by defrock or by another sanctioning modality decided by the  Saint Synod or by the Metropolitan (according to the case).

Art. 23. Admission of churchman coming from other jurisdictions can be done only within the Saint Synod. Those shall not possess a criminal record or with antecedents, not to be divorces, or to infringe the Canonic provisions of the Orthodox Church or the decisions of the Saint Synod of the Mitropoly.

Section IV. UNIFORM AND RANKS

Art. 24. Each member of the Mitropoly that holds an administrative function in the church rank, he shall wear an uniform correspondent to his personal status.

 1. PRIESTS:
 • Reverend, Culion, Chest Cross;
 • Priest clothes correspondent to the rank; in case he shall have another rank, he shall wear the correspondent decorations;
 1. PROTOPOPES:
 • Reverend, Culion, Chest Cross;
 • Priest clothes, Epigonation, Mitre without cross and Baton;
 1. EPISCOPACIES:
 • Reverend/Long robe of black color, Culion/Kamilavkion, Chest cross, Engolpion and church baton/rod;
 • Bishop clothes correspondent to the episcopal rank;
 1. ARCHBISHOPS:
 • Reverend/Long robe of black color, Black Culion/Kamilavkion with cross, Chest cross, Engolpion and church baton/rod;
 • Bishop clothes correspondent to the archbishop rank;
 1. METROPOLITAN:
 • Reverend/White or black color long robe; Black color culion/White color Kamilavkion; Chest cross and two engolpions, archbishop baton/rod;
 • Archbishop clothes correspondent to the metropolitan rank;

FINAL PROVISIONS

Art. 25. Each Archdiocese, Diocese/Eparchial Centre shall have an eparchial centre and an Eparchial secretary.

Art. 26. Parishes/Missions which are set up abroad, can set up a vicarage, having as superior a churchman named in the rank of a vicar by the Saint Synod of the Christian Autonomous Mitropoly of Bergamo and Europe.

Art. 27. Managers of churches, are named superiors/guardians by the Eparchial center.

Art. 28. Churchmen from monasteries shall be named:

 1. Hierodeacon/archdeacon;
 2. Hieromonk/hegumen;
 3. Archimandrite/Archimandrite Mitroforo;

Art. 29. Each Monastery shall have an economist.

Art. 30. Abbesses’ Monasteries shall be managed by an abbess named into function by the Eparchial centre, which shall have one of the following Monastery ranks:  Monk, Nun or Friar.

Art. 31. Each monastery shall have a churchman chosen from the nuns, named by the Eparchial center,  In exceptional cases, this function shall be substituted (temporarily) by a secular.

Art. 32. Clerks and hierarchs don’t have the canonic permission to officiate churches service together with clerks of other confessions, clerks named by the Mitropoly or by other Orthodox churches in communion with the Mitropoly.

Art. 33. Each Parish/Mission, Missionary/Archpriestship Centers, Monastery, Skete/Monarchal center or Archdiocese/Diocese/Eparchial center shall have an own register for the registration of goods and of the actual activities developed within the institution.  Representatives are obliged to keep in good status all registered goods and not to sell or use those in other purposes.

Art. 34. Metropolitan center can set up a Control council, composed by inspectors, which shall develop inspection activities of each institution pertaining to the Mitropoly.

Art. 35. Saint Synod is the legal organism that can complete/modify or abrogate the herein Constitution, being necessary 50%+1 of the number of votes of the legal and titular members.

Art. 36. Dissolution of an organ or organism functioning within the Mitropoly can be done by the decision of the Saint Synod.

Dr.ONUFRIE POP

Archbishop and Metropolitan

Archibishop MIHAIL BURUIANA, Exarch for the East Europe

SECRETARY OF THE SAINT SYNOD


GENERAL VICAR – CASTELLON, Spain