Constituția Mitropoliei

Nr. 126/01 febr.2015

 

Cap. I. ORGANIZARE

Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă(după Calendar patristic) de Bergamo şi Europa, este organizată conform Sfintelor Canoane ale Adevaratei Bisericii Ortodoxe, fără să încalce hotărârile Sfintelor Sinoade. Ea este organizată în felul următor:
A. MITROPOLIA/CENTRUL MITROPOLITAN;
B. ARHIDIOCEZE,DIOCEZE/CENTRE EPARHIALE;
C. PROTOPOPIATE/CENTRE MISIONARE;
D. PAROHII/MISIUNI;
E. MĂNĂSTIRI(SCHITURI)/CENTRE/ASEZAMINTE/ MONAHALE.

Art. 2. Toate aceste instituţii sau centre înfiinţate de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului, în acord cu hotărârea Sfântului Sinod.

Art. 3 .Parohiile/ Misiunile se vor numi „ Parohia/Misiunea Creştin Ortodoxă” şi vor anexa titulatura oficială a Mitropoliei , vor beneficia de toate documentele canonice şi legale, eliberate de Mitropolit, pentru a funcţiona în mod corespunzător şi fără să încalce constituţiile statului Italian, sau al statelor pe teritoriul cărora acestea se află.

Art. 4. Parohia/Misiunea, este condusă de un preot paroh, în subordinea căruia funcţionează Consiliul parohial format din cel puţin 5 consilieri, al cărui preşedinte este preotul paroh.

Art. 5. Pe linga Consiliul parohial, mai exista un comitet , format din cel puţin 3 femei şi are ca scop implicarea acrstora, în activităţile filantropice ale Parohiei. Comitetul se subordonează Consiliului parohial.

Art. 6. Membrii Consiliului/Comitetului se aleg iniţial de către preotul paroh la înfiinţare, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului,da nu mai mult de inca 5 ani. La Parohiile/Misiunile care deţin aceste organisme alegerea noilor membri se face în şedinţa Consiliului parohial cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării mandatului membrilor consiliului in functiune.

Art. 7. Preotul paroh care se pensionează la vârsta impusă de legile civile,pe raza statului unde isi desfasoara activitatea, pierde calitatea de paroh, rămânând simplu preot misionar.

Art. 8. Înlocuirea preotului paroh se face în cadrul Consiliului Mitropolitan.

Art. 9. Un număr de minim 3 maxim 5 Parohii/Misiuni, dintr-o regiune delimitată prin hotărârea Mitropolitului, vor forma un Centru Misionar/Protopopiat , care se va subordona direct Mitropoliei.

Art. 10. Un număr de 3 centre Misionare/Protopopiate vor forma o Arhidioceză,Dioceza/Centru Eparhial, care va fi condus de un Arhiepiscop sau Episcop. Mai multe Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale din acelaşi stat formează Consiliul Naţional Bisericesc, al cărui superior ocupă funcţia de Preşedinte al consiliului.

Art. 11. Consiliul Naţional Bisericesc este format din toţi Arhiereii, Protopopii şi consilierii desemnaţi prin vot în cadrul Sfântului Sinod sau al Adunării Generale a Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe(după calendar patristic) de Bergamo şi Europa, condus de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie(Octavian) Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit .

Art. 12. Membrii Consiliului Naţional Bisericesc sunt aleşi pe toată perioada cât vor ocupa funcţii ierarhice, clericale sau administrative în cadrul Arhidiocezei sau Diocezei statului respectiv.

Art. 13. Organismele eclesiastice care funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe(după calendar patristic) de Bergamo şi Europa, sunt:
A. SFÂNTUL SINOD;
B. EXARHATUL;
C. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/CONSISTORIUL.

Art. 14. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi Arhiepiscopi, din cadrul Mitropoliei ( Arhidiocezele si Diocezele). Acesta se întruneşte odata pe an , sau ori de câte ori este necesar, fiind prezidat de către Mitropolit.

Art. 15. Consiliul de Disciplină este alcătuit din toţi superiorii protopopiatelor/ centrelor misionare şi membrii Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul fiecărui protopopiat/ centru afiliat canonic sau juridic Mitropoliei.

Art. 16. În cadrul Mitropoliei pot funcţiona centre sau instituţii cu independenţă juridică, aparţinând doar canonic. Acestea se obligă să respecte în totalitate legile statului,pe raza caruia isi desfasoara activitatea, pentru o bună funcţionare, Canoanele şi dispoziţiile Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe(după Calendar patristic) de Bergamo şi Europa.

Art. 17. Exarhatul este organismul ce cuprinde mai multe Mănăstiri din cadrul aceluiaşi stat, fiind condus de un reprezentant numit de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh.

Art. 18. Membrii Exarhatului sunt persoane din cinul monahal, atât monahi cât şi monahii, care au ca scop întărirea vieţii monahale prin dialog şi împărtăşirea de experienţe, precum şi buna funcţionare a Mănăstirilor/ Centrelor/Asezamintelor Monahale, atât spiritual cât şi economic.

Art. 19. Fiecare Exarhat deţine şi unul sau mai mulţi Consilieri Economici care să prezinte evidenţele economice direct Mitropolitului în funcţie.

Cap. II.MITROPOLIA/ CENTRUL MITROPOLITAN

Art. 20. Centrul Mitropolitan, reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, fiind reprezentată de preşedintele Asociaţiei în rang de Arhiepiscop şi Mitropolit.

Art. 21. Ca şi organism superior, Centrul Mitropolitan va avea mai mulţi membri de drept, după cum urmează:
A. MITROPOLITUL ;
B. VICARUL GENERAL;
C. VICARUL ADMINISTRATIV;
D. SECRETARUL EPARHIAL;
E. CONSILIERUL ADMINISTRATIV;
F. EXARHUL;
G. CONSILIERUL CULTURAL;
H. CONSILIERUL ECONOMIC.

Art. 22. Mitropolitul are dreptul de a desemna membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.

Art. 23 Se va prezenta un raport privind situaţia în Arhidioceze, Dioceze/Centre Eparhiale, Exarhate, Mănăstiri/ Centre/Asezaminte/ Monahale, Parohii/ Misiuni,Protopopiate/Centre Misionare, precum şi o dare de seamă, la sfârșitul lunii Decembrie a anului în curs.

Art. 24. Cotizaţia semestrială se va stabili de către Consiliul Mitropolitan din care face parte şi Consilierul Economic.

Art. 25. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin de a înfiinţa/desfiinţa sau transforma Mănăstiri/Centre /Asezaminte/Monahale, Parohii/ Misiuni,Protopopiate/ Centre Misionare, sau Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale. De asemenea, poate numi în funcţie/demite/avansa sau decade din funcţie preoţi , protoierei , etc. în cadrul Consiliului de disciplină.

Art. 26. Arhiepiscopii sau Episcopii se numesc în funcţie/demit sau se avansează de către Sfântul Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari.

Cap. III. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/ CONSISTORIUL

Art. 27. Consiliul de Disciplină/Consistoriul, este organismul deliberativ care se întruneşte doar în cazuri necesare, fiind prezidat de Mitropolit şi având ca scop sancţionarea fiecărei nereguli descoperite în Parohii/ Misiuni,Protopopiate/ Centre Misionare,Manastiri,Schituri/ Centre/Asezaminte/ Monahale,Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale, sau abateri disciplinare săvârşite de către membrii Mitropoliei, care ocupă o funcţie clericală sau administrativă.

Art. 28. Fiecare cleric judecat de Consiliul de Disciplină/Consistoriul are dreptul la apărare şi poate prezenta contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedinţele cu dată fixă.

Art. 29. Consiliul de Disciplină/Consistoriul analizează problemele economice şi progresele fiecărui membru al Mitropoliei sau organism component.

Art. 30. Consiliul de Disciplină/Consistoriul hotărăşte sancţiuni precum: caterisirea, oprirea de la slujire pe o perioadă delimitată de timp, demiterea unor organe sau consilieri, aplicarea unor amenzi, penitenţe, canoane, etc.

Art. 31. Persoanele judecate de Consiliul de Disciplină/Consistoriul care nu depun contestaţie, sunt de acord cu sentinţa hotărâtă, fără drept la recurs.

Art. 32. Clericii care nu vor să se supună penitenţelor Consiliului de Disciplina/ Consistoriului, sunt sancţionaţi prin caterisire, sau o altă formă de sancţionare hotărâtă de Sf. Sinod, sau de Mitropolit (după caz).

Art. 33. Admiterea clericilor proveniţi din alte jurisdicţii se face doar în cadrul Sf. Sinod. Aceştia trebuie să nu deţină cazier judiciar cu antecedente, să nu fie divorţati, sau să încalce prevederile Canonice ale Adevaratei Bisericii Ortodoxe, sau hotărârile Sfântului Sinod al Mitropoliei.

Cap. IV. UNIFORMĂ ŞI RANGURI

Art. 34. Fiecare membru al Mitropoliei care ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric, va purta uniformă corespunzătoare statutului său personal.
A. PREOŢII:
– Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
– Veşminte Preoţeşti corespunzătoare rangului; dacă va avea alt rang, va purta decoraţiile corespunzătoare;
B. PROTOIEREII:
– Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
– Veşminte Preoţeşti, Bederniţă, Mitră fara cruce şi Baston;
C. EPISCOPII:
– Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion/Camilafcă, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
– Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Episcopal;
D. ARHIEPISCOPII:
– Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă de culoare neagra cu Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
– Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Arhiepiscopal;
E. MITROPOLITUL:
– Reverendă/Rasă de culoare neagra sau albă; Culion de culoare neagră/Camilafcă de culoare albă; Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Baston/cârjă arhierească;
– Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Mitropolitan.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 35. Fiecare Arhidioceza,Dioceza/ Centru Eparhial va avea un Inspector eparhial şi un Secretar Eparhial.

Art. 36.Parohiile/ Misiunile care se înfiinţează în străinătate, pot forma un Vicariat, având ca superior un cleric numit în rang de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe (după Calendar patristic)de Bergamo şi Europa.

Art. 37. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi Stareţi/Stareţe de catre Centrul Eparhial.

Art. 38. Clericii din Mănăstiri se vor numi:
A. Ierodiacon/Arhidiacon;
B. Ieromonah/egumen;
C. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor;

Art. 39. Fiecare Mănăstire va avea un Econom.

Art. 40. Mănăstirile de maici vor fi conduse de o maică aleasă în funcţie de Centrul Eparhial, care va ocupa unul dintre următoarele ranguri mănăstireşti: Rasoforă, Monahie sau Schimonahie.

Art. 41. Fiecare Mănăstire va avea un cleric din rândul monahilor, desemnat de Centrul Eparhial. În cazuri excepţionale, va putea suplini (temporar) acest post si un preot de mir.

Art. 42. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici ai altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau de alte Adevarate Biserici Ortodoxe aflate în comuniune cu Mitropolia.

Art. 43. Fiecare Parohie/ Misiune,Protopopiat/ Centru Misionar,Manastire,Schit/ Centru /Asezamint/Monahal, sau Arhidioceza,Dioceza/ Centru Eparhial, va avea registru propriu de evidenţă a bunurilor şi activităţilor prezente/desfăşurate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obligativitatea de a păstra în bună stare toate bunurile înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte scopuri.

Art. 44. Centrul Mitropolitan poate înfiinţa Consiliu de Control format din inspectori, ce vor putea desfăşura activităţi de inspectare a fiecărei instituţii care aparţine de Mitropolie.

Art. 45. Sfântul Sinod este organismul în drept care poate completa/modifica sau abroga prezenta Constituţie, fiind necesare 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari şi de drept.

Art. 46. Dizolvarea unui organism sau organ ce funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin hotărârea Sfântului Sinod.

Dr.ONUFRIE(OCTAVIAN) POP, ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT

ARHIEPISCOP MIHAIL BURUIANA, SECRETARUL SFINTULUI SINOD

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE CANONICA DELLA

METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA

DI BERGAMO E EUROPA

 126/01 febbraio 2015

 

Testa. I. ORGANIZZAZIONE

Articolo 1il Metropolitanato Cristiano Ortodosso Autonomo (secondo il Calendario Patristico) di Bergamo e d’Europa, è organizzato secondo i Sacri Canoni della Vera Chiesa Ortodossa, senza violare le decisioni dei Santi Sinodi. È organizzato come segue:

A. MITROPOLIA / CENTRUL MITROPOLITANA;

B.ARCHITIOCESE, DIOCESI / CENTRO EPARCHIO;

C. PROTOPOPIATI / CENTRI MISSIONARI;

D. PARROCCHIE / MISSIONI;

E. MONASTERI (ERMITAGGI) / CENTRI / INDIMENTI / MONACHE.

Art. 2. Tutte queste istituzioni o centri stabiliti dal Metropolita, hanno l’approvazione del Metropolita, secondo la decisione del Santo Sinodo.

Articolo 3.le parrocchie/Missioni si chiameranno “Parrocchia/Missione Cristiana Ortodossa” e allegheranno il titolo ufficiale del Metropolita, beneficeranno di tutti gli atti canonici e legali, emessi dal Metropolita, per funzionare correttamente e senza violare le costituzioni dello Stato italiano, o gli Stati nel cui territorio si trovano.Art. 4. La parrocchia/missione è guidata da un parroco, sotto la cui subordinazione il Consiglio parrocchiale è composto da almeno 5 consiglieri, il cui presidente è il parroco.

Articolo 5Oltre al Consiglio Parrocchiale, esiste anche un Comitato, composto da almeno 3 donne, che ha lo scopo di coinvolgerle nelle attività filantropiche della Parrocchia. Il comitato riferisce al Consiglio parrocchiale.

Articolo 6.i membri del Consiglio/Comitato sono inizialmente eletti dal parroco presso lo stabilimento, per un periodo di 5 anni con possibilità di proroga del mandato, ma non superiore a 5 anni. nelle Parrocchie/Missioni che ospitano tali organi, l’elezione dei nuovi membri avviene nella seduta del Consiglio Parrocchiale almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio in carica.

Articolo 7.il parroco che va in pensione all’età imposta dalle leggi civili, nello Stato in cui svolge la sua attività, perde la qualità di parroco, rimanendo un semplice sacerdote missionario.

Art. 8. La sostituzione del parroco è fatta all’interno del Consiglio Metropolitano.

Articolo 9.un numero minimo di 3 massimo 5 Parrocchie/Missioni, da una regione delimitata dalla decisione del Metropolitan, formeranno un Centro Missionario/Arcidiocesano, che sarà direttamente subordinato al Metropolitan.

Articolo 10un certo numero di 3 Centri Missionari/Arcidiocesani formeranno un’Arcidiocesi, Diocesi/Centro Diocesano, che sarà diretto da un Arcivescovo o Vescovo. diverse Arcidiocesi, Diocesi/Centri Diocesani dello stesso Stato formano il Consiglio Nazionale della Chiesa, il cui superiore ricopre la carica di Presidente del Consiglio.

Articolo 11.il Consiglio Nazionale della Chiesa è composto da tutti i Vescovi, Arciprete e Consiglieri nominati con voto dal Santo Sinodo o dall’Assemblea Generale del Metropolitanato Cristiano Ortodosso Autonomo (secondo il calendario patristico) di Bergamo e d’Europa, guidato da Sua Eminenza il Dottonufrie (Ottaviano) Pop, arcivescovo e metropolita.

Art. 12. I membri del Consiglio Nazionale della Chiesa sono eletti per tutto il periodo in cui ricoprono incarichi gerarchici, clericali o amministrativi all’interno dell’Arcidiocesi o Diocesi del rispettivo Stato.

Articolo 13.gli organi ecclesiastici che operano all’interno del Metropolitanato Cristiano Ortodosso Autonomo (secondo il calendario patristico) di Bergamo e d’Europa, sono:

A. IL SANTO SINODO;

B. L’ESARCHO;

C. CONSIGLIO DISCIPLINARE / CONCISTORO.

Articolo 14.Il Santo Sinodo è composto dal numero totale di Vescovi Vicari, Vescovi titolari e Arcivescovi all’interno del Metropolitanate (Arcidiocesi e Diocesi). Si riunisce una volta all’anno, o quando necessario, ed è presieduto dal Metropolita.

Articolo 15il Consiglio di Disciplina è composto da tutti i superiori delle arcidiocesi/centri missionari e dai membri del Santo Sinodo e mira a mantenere l’ordine e la disciplina all’interno di ciascuna arcidiocesi/centro affiliato al canonico o metropolita legale.

Articolo 16.All’interno del Metropolitanato possono funzionare centri o istituzioni con autonomia giuridica, appartenenti solo al canonico. si impegnano a rispettare integralmente le leggi dello Stato, nell’ambito del quale svolgono la loro attività, per il buon funzionamento, i Canoni e le disposizioni della Chiesa Autonoma Cristiana Ortodossa Metropolitana (secondo il Calendario Patristico) di Bergamo e d’Europa .

Articolo 17.l’esarcato è l’organismo che comprende più monasteri all’interno di uno stesso stato, guidato da un rappresentante nominato dal Santo Sinodo e che ricopre la carica di esarca.

Articolo 18I membri dell’Esarcato sono persone della cena monastica, sia monaci che monaci, che mirano a rafforzare la vita monastica attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze, nonché il corretto funzionamento dei Monasteri / Centri / Insediamenti monastici, sia spiritualmente che economicamente.

Articolo 19.ogni Esarcato ha anche uno o più Consulenti Economici per presentare i documenti economici direttamente al Metropolita in carica.

Testa. II.MITROPOLI / CENTRUL MITROPOLITAN

Articolo 10il Centro Metropolitano, rappresenta la guida suprema del Metropolitanate, essendo rappresentato dal presidente dell’Associazione nel grado di Arcivescovo e Metropolita.

Art. 11. Il Centro Metropolitano, quale organo superiore, avrà più membri di diritto, come segue:

A. LA METROPOLITANA;

B. VICARIO GENERALE;
C. IL VICARIO AMMINISTRATIVO;

D. IL SEGRETARIO EPARCHIO;

E. IL CONSIGLIERE AMMINISTRATIVO;

F. L’ESARCHO;

G. CONSULENTE CULTURALE;

H. CONSULENTE ECONOMICO.

Art. 12. Il Metropolita ha diritto di nominare i membri che costituiscono il Consiglio Metropolitano.

Arte13 Verrà presentato un rapporto sulla situazione nell’arcidiocesi, diocesi/centri diocesani, esarcato, monasteri/centri/insediamenti/monasteri, parrocchie/missioni, arcidiocesi/centri missionari, nonché un rapporto alla fine di dicembre di quest’anno .

Articolo 14.il canone semestrale sarà stabilito dal Consiglio Metropolitano, di cui fa parte il Consigliere Economico.

Articolo 15il Centro Metropolitano ha il pieno diritto di fondare/sciogliere o trasformare Monasteri/Centri/Insediamenti/Monasteri, Parrocchie/Missioni, Arcidiocesi/Centri Missionari, o Arcidiocesi, Diocesi/Centri Diocesani. può anche nominare / revocare / anticipare o rimuovere dall’ufficio sacerdoti, arcidiaconi, ecc. all’interno della Commissione Disciplinare.

Articolo 16.gli arcivescovi oi Vescovi sono nominati in carica / revocati o promossi dal Santo Sinodo, con voto uninominale che richiederà il 50% + 1 del numero dei voti dei membri titolari.

Testa. III. CONSIGLIO DISCIPLINARE / CONCISTORO

Articolo 17.il Consiglio Disciplinare/Concistoro, è l’organo deliberativo che si riunisce solo nei casi necessari, essendo presieduto dal Metropolita e con lo scopo di sanzionare ogni irregolarità riscontrata in Parrocchie/Missioni, Arcidiocesi/Centri Missionari, Monasteri, Eremi/Centri/Insediamenti/Monasteri, Arcidiocesi, Diocesi/Centri Diocesani, o illeciti disciplinari commessi da membri del Metropolitanato che ricoprono un ufficio clericale o amministrativo.
Art. 18. Ogni sacerdote giudicato dal Consiglio Disciplinare/Concistoro ha diritto alla difesa e può presentare ricorso al Santo Sinodo, in una delle adunanze a data fissata.

Articolo 19.il Consiglio di Disciplina/Concistoro analizza i problemi economici e l’andamento di ciascun membro dell’organo metropolitano o componente.

Articolo 20il Consiglio di Disciplina/Concistoro delibera sanzioni quali: catarsi, cessazione dal servizio per un periodo limitato, licenziamento di organi o consiglieri, applicazione di multe, penitenze, compensi, ecc.

Articolo 21.i soggetti giudicati dal Consiglio di Disciplina/Concistoro che non presentano ricorso, concordano con la sentenza decisa, senza diritto di ricorso.

Articolo 22.i chierici che non vogliono sottomettersi alle penitenze del Consiglio Disciplinare/Concistoro, sono sanzionati dalla catarsi, o da qualche altra forma di sanzione decisa dal Santo Sinodo, o dal Metropolita (a seconda dei casi).

Art. 23. L’ammissione di ecclesiastici di altre giurisdizioni è fatta solo all’interno di Ssinodo. Non devono avere precedenti penali, non essere divorziati o violare le disposizioni canoniche della Vera Chiesa Ortodossa o le decisioni del Santo Sinodo della Chiesa Metropolitana.

Testa. IV. UNIFORME E GRADI

Articolo 24ogni membro del Metropolitanato che ricopre una carica amministrativa nel grado di sacerdote indosserà un’uniforme corrispondente al suo stato personale.

A. SACERDOTI:

– Reverendo, Culion, Croce sul petto;

– Paramenti sacerdotali corrispondenti al grado; se ha un altro grado, indosserà le decorazioni appropriate;

B. PROTOIEREII:

– Reverendo, Culion, Croce sul petto;

– Paramenti sacerdotali, Bederniţă, Mitra senza croce e Bastone;

C. VESCOVI:

– Reverendo / Razza Nera, Culion / Camilafcă, Croce pettorale, Engolpion e bastone / stampella del gerarca;

– Paramenti gerarchici corrispondenti al grado episcopale;

D. ARCIVESCOVI:

– Reverendo / Razza Nera, Culion Nero / Camilafca Nera con Croce, Croce Pettorale, Engolpion e bastone / stampella del gerarca;

– Paramenti gerarchici corrispondenti al grado di Arcivescovo;

E. IL METROPOLITANO:

– Reverendo / razza nera o bianca; Colletto Nero / Camilafca Bianca; Chest Cross e due Engolpions; Bastone vescovile / stampella;

– Paramenti gerarchici corrispondenti al grado metropolitano.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25ogni Arcidiocesi, Diocesi/Centro Diocesano avrà un Ispettore diocesano e un Segretario diocesano.

Articolo 26.le parrocchie / Missioni stabilite all’estero possono costituire un Vicariato, avendo come superiore un sacerdote nominato Vicario dal Santo Sinodo del Metropolitanato Cristiano Ortodosso Autonomo (secondo il Calendario Patristico) di Bergamo e d’Europa.

Articolo 27i capi dei Monasteri sono nominati Anziani dal Centro Diocesano.

Art. 28. Il clero dei Monasteri sarà chiamato:

A. Ierodiacono / Arcidiacono;

B. Ieromonah / egumen;

C. Archimandrite / Archimandrite Mitrofor;

Art. 29. Ogni Monastero avrà un Economista.

Articolo 30i monasteri delle monache saranno diretti da una suora scelta in base al Centro Diocesano, che occuperà uno dei seguenti ranghi monastici: Rasofora, Monaco o Schimonahie.

Art. 31. Ogni Monastero avrà un sacerdote tra i monaci, nominato dal Centro Diocesano. In casi eccezionali, può (temporaneamente) ricoprire questa posizione con un sacerdote della mirra.

Articolo 3i chierici e le gerarchie non hanno il permesso canonico di svolgere servizi con chierici di altre denominazioni, chierici serviti dal Metropolitanate o da altre Chiese Vere Ortodosse in comunione con il Metropolitanate.

Articolo 33.ogni Parrocchia/Missione, Arcidiocesi/Centro Missionario, Monastero, Eremo/Centro/Insediamento/Monastero, o Arcidiocesi, Diocesi/Centro Diocesano, avrà un proprio registro delle registrazioni dei beni e delle attività presenti/svolte all’interno dell’istituzione. i rappresentanti hanno l’obbligo di mantenere in buono stato tutti i beni registrati e di non alienarli o utilizzarli per altri scopi.

Articolo 34.Il Centro Metropolitano può istituire un Consiglio di Controllo composto da ispettori, che potranno svolgere attività di ispezione di ciascuna istituzione appartenente al Metropolitan.

Articolo 35.il Santo Sinodo è l’organo giuridico che può completare/modificare o abrogare questa Costituzione, richiedendo il 50% + 1 del numero dei voti dei membri a pieno titolo e dei diritti.

Articolo 36.lo scioglimento di un organismo od organo che funzioni all’interno del Metropolitanate, avviene per decisione del Santo Sinodo.

Dr. ONUFRIE (OTTAVIANO) POP,  ARCIVESCOVO E METROPOLITANO
L’ARCIVESCOVO MIHAIL BURUIANA, SEGRETARIO DEL SANTO SINODO

 

 

 

 

 

CANONIC CONSTITUTION OF THE

ORTHODOX CHRISTIAN AUTONOMOUS MITROPOLY

OF BERGAMO AND EUROPE

 

No. 126/01th February 2015

 

CANONICAL CONSTITUTION A OF THE ORTHODOX CHRISTIAN AUTONOMOUS METROPOLIS (ACCORDING TO PATRISTIC CALENDAR) OF BERGAMO AND EUROPE Nr. 126 of February 1, 2015 Head.

I. ORGANIZATION

Art. 1. The Autonomous Orthodox Christian Metropolitanate (according to the Patristic Calendar) of Bergamo and Europe, is organized according to the Holy Canons of the True Orthodox Church, without violating the decisions of the Holy Synods. It is organized as follows: A. MITROPOLIA / CENTRUL MITROPOLITAN; B. ARCHDIOCESE, DIOCESE / EPARCHIAL CENTER; C. PROTOPOPIATES / MISSIONARY CENTERS; D. PARISHES / MISSIONS; E. MONASTERIES (HERMITAGES) / CENTERS / SETTLEMENTS / NUNS.

Art. 2. All these institutions or centers established by the Metropolitan, have the approval of the Metropolitan, in accordance with the decision of the Holy Synod.

Art. 3. The parishes / Missions will be called “Orthodox Christian Parish / Mission” and will attach the official title of the Metropolitan, will benefit from all canonical and legal documents, issued by the Metropolitan, in order to function properly and without violating the state constitutions. Italian, or of the states in whose territory they are located.

Art. 4. The parish / mission is led by a parish priest, under whose subordination the Parish Council consists of at least 5 councilors, whose president is the parish priest.

Art. 5. In addition to the Parish Council, there is also a committee, consisting of at least 3 women and aims to involve them in the philanthropic activities of the Parish. The committee reports to the Parish Council.

Art. 6. The members of the Council / Committee are initially elected by the parish priest at the establishment, for a period of 5 years with the possibility of extending the mandate, if not more than another 5 years. In the Parishes / Missions that hold these bodies, the election of the new members is made in the meeting of the Parish Council at least 30 days before the expiration of the mandate of the members of the council in office.

Art. 7. The parish priest who retires at the age imposed by the civil laws, within the state where he carries out his activity, loses the quality of parish priest, remaining a simple missionary priest.

Art. 8. The replacement of the parish priest is made within the Metropolitan Council.

Art. 9. A number of minimum 3 maximum 5 Parishes / Missions, from a region delimited by the decision of the Metropolitan, will form a Missionary / Archdiocesan Center, which will be directly subordinated to the Metropolitan.

Art. 10. A number of 3 Missionary / Archdiocesan centers will form an Archdiocese, Diocese / Diocesan Center, which will be headed by an Archbishop or Bishop. Several Archdioceses, Dioceses / Diocesan Centers of the same state form the National Church Council, whose superior holds the position of President of the council.

Art. 11. The National Church Council consists of all the Bishops, Archpriests and councilors appointed by vote in the Holy Synod or of the General Assembly of the Autonomous Orthodox Christian Metropolitanate (according to the patristic calendar) of Bergamo and Europe, led by His Eminence Dr. Onufrie (Octavian) Pop,Archbishop and Metropolitan.

Art. 12. The members of the National Church Council are elected for the entire period they will hold hierarchical, clerical or administrative positions within the Archdiocese or Diocese of the respective state.

Art. 13. The ecclesiastical bodies that function within the Autonomous Orthodox Christian Metropolitanate (according to the patristic calendar) of Bergamo and Europe, are: A. THE HOLY SYNOD; B. THE EXARCH; C. DISCIPLINE COUNCIL / CONSISTORY.

Art. 14. The Holy Synod is made up of the total number of Vicar Bishops, Titular Bishops and Archbishops, within the Metropolitanate (Archdioceses and Dioceses). It meets once a year, or whenever necessary, and is chaired by the Metropolitan. Art. 15. The Disciplinary Council is composed of all the superiors of the archdioceses / mission centers and the members of the Holy Synod and aims to maintain order and discipline within each archdiocese / center affiliated to the canon or legal Metropolitan.

Art. 16. Centers or institutions with legal independence may operate within the Metropolitanate, belonging only canonically. They undertake to fully respect the laws of the state, within the scope of which they carry out their activity, for a good functioning, the Canons and the dispositions of the Autonomous Orthodox Christian Metropolitan Church (according to the Patristic Calendar) of Bergamo and Europe.

Art. 17. The Exarchate is the body that includes several Monasteries within the same state, being led by a representative appointed by the Holy Synod and occupying the function of Exarch.

Art. 18. The members of the Exarchate are persons from the monastic supper, both monks and monks, who aim at strengthening the monastic life through dialogue and sharing experiences, as well as the proper functioning of the Monasteries / Centers / Monastic Settlements, both spiritually and economically.

Art. 19. Each Exarchate also has one or more Economic Advisers to present the economic records directly to the incumbent Metropolitan. Head.

II.MITROPOLIA / CENTRUL MITROPOLITAN

Art. 20. The Metropolitan Center represents the supreme leadership of the Metropolitanate, being represented by the president of the Association in the rank of Archbishop and Metropolitan.

Art. 21. As a higher body, the Metropolitan Center will have several members by right, as follows: A. THE METROPOLITAN; B. VICAR GENERAL; C. THE ADMINISTRATIVE VICAR; D. THE EPARCHIAL SECRETARY; E. THE ADMINISTRATIVE ADVISOR; F. THE EXARCH; G. CULTURAL ADVISOR; H. ECONOMIC ADVISOR.

Art. 22. The Metropolitan has the right to appoint the members who constitute the Metropolitan Council.

Art. 23 A report will be presented on the situation in Archdioceses, Dioceses / Diocesan Centers, Exarchate, Monasteries / Centers / Settlements / Monasteries, Parishes / Missions, Archdioceses / Missionary Centers, as well as a report at the end of December of the year being.

Art. 24. The half-yearly fee will be established by the Metropolitan Council, of which the Economic Adviser is a part.

Art. 25. The Metropolitan Center has the rightl full to establish / abolish or transform Monasteries / Centers / Settlements / Monasteries, Parishes / Missions, Archdioceses / Missionary Centers, or Archdioceses, Dioceses / Diocesan Centers. He may also appoint / dismiss / advance or remove from office priests, archdeacons, etc. within the Disciplinary Board.

Art. 26. The Archbishops or Bishops are appointed in office / dismissed or promoted by the Holy Synod, by uninominal vote which will require 50% + 1 of the number of votes of the titular members. Head.

III. DISCIPLINE COUNCIL / CONSISTORY

Art. 27. The Disciplinary Council / Consistory is the deliberative body that meets only in necessary cases, being chaired by the Metropolitan and aiming to sanction every irregularity found in Parishes / Missions, Archdioceses / Mission Centers, Monasteries, Hermitages / Centers / Settlements / Monarchs, Archdioceses, Dioceses / Diocesan Centers, or disciplinary offenses committed by members of the Metropolitanate who hold a clerical or administrative office.

Art. 28. Every clergyman judged by the Disciplinary Council / Consistory has the right to defense and may present appeals to the Holy Synod, in one of the meetings with a fixed date.

Art. 29. The Disciplinary Council / Consistory analyzes the economic problems and the progress of each member of the Metropolitanate or component body.

Art. 30. The Disciplinary Council / Consistory decides sanctions such as: catharsis, cessation of service for a limited period of time, dismissal of bodies or counselors, application of fines, penances, canons, etc.

Art. 31. The persons judged by the Disciplinary Council / Consistory who do not file an appeal, agree with the decided sentence, without the right to appeal.

Art. 32. Clerics who do not want to submit to the penances of the Disciplinary Council / Consistory, are sanctioned by catharsis, or another form of sanction decided by the Holy Synod, or by the Metropolitan (as the case may be).

Art. 33. The admission of clergymen from other jurisdictions is made only within the Holy Synod. They must not have a criminal record with a criminal record, not be divorced, or violate the canonical provisions of the True Orthodox Church, or the decisions of the Holy Synod of the Metropolitan Church. Head.

IV. UNIFORM AND RANKS

Art. 34. Each member of the Metropolitanate who holds an administrative position in the rank of clergyman will wear a uniform corresponding to his personal status. A. PRIESTS: – Reverend, Culion, Chest Cross; – Priestly vestments corresponding to the rank; if he has a different rank, he will wear the appropriate decorations; B. PROTOIEREII: – Reverend, Culion, Chest Cross; – Priestly vestments, Bederniţă, Miter without cross and Staff; C. BISHOPS: – Reverend / Black Race, Culion / Camilafcă, Pectoral Cross, Engolpion and hierarch’s staff / crutch; – Hierarchical vestments corresponding to the Episcopal rank; D. ARCHBISHOPS: – Reverend / Black Race, Black Collar / Black Camelblack with Cross, Chest Cross, Engolpion and hierarch’s staff / crutch; – Hierarchical vestments corresponding to the rank of Archbishop; E. THE METROPOLITAN: – Reverend / Black or white race; Black Collar / White Camilafca; Chest Cross and two Engolpions; Bishop’s staff / crutch; – Hierarchical vestments corresponding to the Metropolitan rank.

FINAL PROVISIONS

Art. 35. Each Archdiocese, Diocese / Diocesan Center will have a Diocesan Inspector and a Diocesan Secretary.

Art. 36. Parishes / Missions that are established abroad, can form a Vicariate, having as superior a clergyman appointed as Vicar by the Holy Synod of the Autonomous Orthodox Christian Metropolitanate (according to the Patristic Calendar) of Bergamo and Europe.

Art. 37. The leaders of the Monasteries are appointed Elders by the Diocesan Center.

Art. 38. The clergy of the Monasteries will be called: A. Hierodeacon / Archdeacon; B. Ieromonah / egumen; C. Archimandrite / Archimandrite Mitrofor;

Art. 39. Each Monastery will have an Economist.

Art. 40. The monasteries of nuns will be led by a nun chosen according to the Diocesan Center, who will occupy one of the following monastic ranks: Rasofora, Monk or Schimonahie.

Art. 41. Each Monastery will have a clergyman from among the monks, appointed by the Diocesan Center. In exceptional cases, a priest of myrrh may (temporarily) fill this position.

Art. 42. Clerics and Hierarchs do not have canonical permission to perform services together with clerics of other denominations, clerics catered to by the Metropolitanate or by other True Orthodox Churches in communion with the Metropolitanate.

Art. 43. Each Parish / Mission, Archdiocese / Missionary Center, Monastery, Hermitage / Center / Settlement / Monastic, or Archdiocese, Diocese / Diocesan Center, will have its own register of evidence of assets and activities present / carried out within the institution. The representatives have the obligation to keep in good condition all the registered goods and not to alienate or use them for other purposes.

Art. 44. The Metropolitan Center may set up a Control Council composed of inspectors, who will be able to carry out inspection activities of each institution belonging to the Metropolitan.

Art. 45. The Holy Synod is the body in law that can complete / modify or repeal the present Constitution, being necessary 50% + 1 of the number of votes of the full and legal members.

Art. 46. The dissolution of an organism or organ that functions within the Metropolitanate, is done by the decision of the Holy Synod.

Dr. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,  ARCHBISHOP AND METROPOLITAN
ARCHBISHOP MIHAIL BURUIANA, SECRETARY OF THE HOLY SYNOD