IUBIREA APROAPELUI LA AUTORII SFINTELOR EVANGHELII

† Dr.Onufrie Pop
Arhiepiscop de Bergamo si Mitropolit Primat
Mitropolia Autonoma Crestin Ortodoxa dupa Vechiul Calendar in Italia

 

Iubirea aproapelui în Vechiul Testament

După căderea în păcat a omului şi după înmulţirea neamului omenesc, Dumnezeu a dat acestuia prin robul său Moise legi după care să se conducă până la venirea în lume a Fiului Său. Această Lege Veche includea şi porunca iubirii atât faţă de Dumnezeu, cât şi faţă de aproapele: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta” (Deuteronomul 6,5) şi „Să nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” ( Levitic 19, 18).

Spre deosebirea de Noul Legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu toţi oamenii prin Fiul Său, în Legea Veghe porunca iubirii aproapelui era limitată în sensul că, prin „aproapele se înţelegea în mod deosebit cel de acelaşi neam. În Vechiul Testament, iubirea faţă de aproapele, deşi este superioară iubirii aproapelui în antichitate, nu are „puterea morală şi spiritul de jertfelnicie din Noul Testament – lipseşte puterea harului divin şi pilda vie a Mântuitorului – şi în ea nu sesizăm permanent grijă şi de mântuirea sufletească a aproapelui, ca în creştinism”.[1]

Iubirea aproapelui în Noul Testament

Abia în Noul Testament iubirea faţă de aproapele primeşte desăvârşirea corespunzătoare demnităţii umane, putând astfel îndruma viaţa socială spre binele real şi al individului şi al colectivităţii. În Noul Testament iubirea faţă de aproapele capătă un noul sens şi totodată o încărcătură mai bogată. În Noul Testament iubirea aproapelui este fiinţial legată de iubirea către Dumnezeu. Dacă iubirea de Dumnezeu este primire şi răspuns, în Noul Testament răspunsul pe care noi Îl dăm Creatorului la iubirea Sa este iubirea faţă de aproapele nostru.

În Noul Testament, dacă iubirea noastră faţă de Dumnezeu „trebuie să fie după chipul iubirii Lui faţă de noi, urmează că ea trebuie să fie numaidecât o iubire faţă de semeni. Căci Iisus nu L-a iubit numai pe Dumnezeu, ci şi pe om. El nu a fost cu faţa numai către Dumnezeu, ci şi către oameni. Nu a fost în comuniune numai cu Tatăl, ci şi cu omul. Iubirea lui Iisus a fost, în acelaşi timp, iubirea fiului faţă de tatăl şi iubirea fratelui faţă de fraţii săi. Iubirea noastră creştinească trebuie să fie şi ea iubirea filială

faţă de Părintele Ceresc, dar, în acelaşi timp, şi iubirea frăţească faţă de ceilalţi oameni, care toţi sunt fraţii noştri.”[2]

Aşadar, în Noul Testament datoria iubirii aproapelui o învăţăm de la Mântuitorul Hristos. El ne învaţă acest lucru atât prin faptele, dar şi prin cuvintele Evangheliei Sale.

Iubirea aproapelui la Sfinţii Evanghelişti

Textele referitoare la iubirea aproapelui străbat ca un fir roşu Sfintele Evanghelii căci autorii lor, în calitatea de ucenici ai Mântuitorului ştiu că modul cel mai elocvent de a ne arăta iubirea faţă de Dumnezeu este acela de a-l iubi pe aproapele nostru.

Mântuitorul nu dă o definiţie iubirii faţă de aproapele, dar din pildele, învăţăturile şi exemplul personal, se înţelege limpede sensul ei. Hristos învaţă că iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele este sinonimă cu împlinirea întregii Legi Vechi aşa cum reiese din dialogul cu învăţătorul de lege: ” Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este narea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprinde toată legea şi proorocii” (Matei 22,36-40; Marcu 12, 28-31).

Prin aceste două porunci relatate de Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu, Mântuitorul arată superioritatea Legii Noi faţă de Legea Veche. Dacă Legea Veghe îl robea pe om prin numărul mare al poruncilor, Legea nouă îi pune pe tapet decât două porunci, pe care trebuie să le respecte pentru a se putea mântui: cea a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. De asemenea, dacă în rândul învăţătorilor de Lege existau dispute cu privire la cea mai importantă poruncă din Lege, în Noul Testament lucrurile sunt foarte lămurite. Deşi poruncile pe care credinciosul trebuie să le respecte sunt două, ele sunt plasate de Mântuitorul pe aceeaşi treaptă: „Iar a doua, este la fel ca aceasta” (Matei 22, 39), referindu-se desigur la iubirea aproapelui.

Interpretând aceste cuvinte ale Mântuitorului, Sfântul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei spune: „Domnul, arătându-i lui că dintru a nu avea dragoste şi dintru a se topi de zaviste , îl asupresc pe el întrebări ca acestea, zice că cea dintâi şi cea mai mare poruncă este a iubi pe Dumnezeu şi a doua, asemenea, a iubi pe aproapele. Dar cum sunt ele asemenea? Fiindcă una pe alta se ţin. Căci cel care-L iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi făpturile Lui; iar dintre făpturi, omul este cel mai de aproape. Deci, cel ce iubeşte pe Dumnezeu, va iubi şi pe toţi oamenii, iar cel care-l iubeşte pe aproapele său, cu mult mai vârtos Îl va iubi pe Dumnezeu. Căci dacă îi iubeşte pe oameni, care adesea sunt prilej de sminteală şi de urâciuni, cu mult mai vârtos Îl va iubi pe Dumnezeu, Care este pururi Făcător de bine.”[3]

Cele două porunci rostite de Mântuitorul şi menţionate de cei doi Sfinţi Evanghelişti formează o unitate indisolubilă. Între ele există legătură lăuntrică şi necesară.: iubirea faţă de aproapele ancorează în iubirea faţă de Dumnezeu, iar aceasta îşi primeşte, prin cealaltă, verificarea necesară. Prin porunca iubirii faţă de aproapele, Mântuitorul imprimă datoriilor morale ale credinciosului aceeaşi însemnătate ca şi datoriilor sale religioase, ceea ce înseamnă că iubirea faţă de aproapele trebuie cultivată cu aceeaşi îngrijire ca şi iubirea faţă de Dumnezeu. Din această cauză „dragostea de semeni creşte din obişnuinţa dragostei faţă de Dumnezeu şi mai ales din trăirea ei ca extaz…, iar dragostea faţă de Dumnezeu ni se uşurează prin obişnuinţa cu dragostea faţă de semeni. El se simte parte din universul „noi”, partener de fiecare clipă al lui Dumnezeu şi gata de a deveni partener în fiecare clipă cu un seamăn sau altul în legătura dragostei.”[4]

Numind porunca iubirii aproapelui la fel ca porunca iubirii faţă de Dumnezeu, Hristos arată că iubirea faţă de aproapele are aceeaşi însemnătate în relaţia credincioşilor între ei ca şi iubirea faţă de Dumnezeu.

La evanghelistul Marcu 12, 28-34, porunca iubirii aproapelui nu-i numită „la fel” cu prima, ci simplu enumerată alături de ea şi ambele caracterizate cu afirmaţia: „mai mare decât aceasta nu este altă poruncă”. Evident, sensul este acelaşi ca la Matei.[5]

Sfântul Evanghelist Luca ne relatează una dintre pildele Mântuitorului a cărei idee principală este iubirea aproapelui şi anume „Pilda samarineanului milostiv” (Luca 10, 27-37). Învăţătura acestei pilde este una deosebită, căci, dacă în Legea Veche aproapele era numai omul de acelaşi neam, prin această pildă Hristos prezintă o altă realitate: aproapele nostru pe care trebuie să-l iubim este orice om, indiferent de naţionalitate, sex, religie, condiţie socială, etc. Tot Evanghelistul Luca ne mai prezintă o altă pildă în care se accentuează opusul iubirii aproapelui: Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31).

Cele două pilde rostite de Mântuitorul şi prezentate de Sfântul Luca în Evanghelia sa au învăţături deosebite. Dacă în „Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr” (Luca 16, 19-31) bogatul s-a dus în iad pentru că uitase de porunca iubirii aproapelui : ” Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, „Pilda samarineanului milostiv” (Luca 10, 27-37) ne învaţă că Raiul îl putem dobândi iubindu-l pe aproapele, căci această iubire faţă de el şi faţă de Dumnezeu este paşaportul nostru de intrare în Împărăţia Cerurilor.

Din aceste două frumoase pilde trebuie să învăţăm că „iubirea aproapelui nu e opţională, ci e o poruncă. Şi dacă nu o îndeplinim, ni se poate întâmpla asemenea bogatului nemilostiv. Despre acesta nu ni se spune nici că şi-a agonisit averea prin furt sau exploatare, nu ni se spune nici că era rău, nici că nedreptăţise pe cineva. Nimic din toate acestea. Atâta doar, că nu era bun, că nu îndeplinea porunca iubirii aproapelui.”[6]

La Sfântul Evanghelist Ioan supranumit şi „apostolul iubirii”, această poruncă primeşte o înfăţişare deosebită. În Evanghelia sa, Mântuitorul le dă ucenicilor săi un testament scump, al cărui rol este acela de a-i ţine pe aceştia apropiaţi unul de celălalt: porunca cea mare a iubirii. Această poruncă este cea care îi deosebeşte de ceilalţi şi totodată care îi identifică pe aceştia ca fiind ucenicii Lui: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13,34-35). Prin aceste cuvinte Hristos enunţă „poruncă nouă” în sens restrâns, a iubirii reciproce în comunitatea întemeiată de El, având ca pildă şi motiv iubirea Sa. Însă raza de acţiune a iubirii aproapelui îi poate cuprinde pe toţi căci „iubim cu adevărat şi în sens duhovnicesc lumea şi semenii, atunci când îi privim şi înţelegem cui îi priveşte, înţelege, iartă şi poartă de grijă Dumnezeu, când vom avea faţă de ei aceeaşi înţelegere şi milă, din dorinţa de a-i mântui.”[7]

Prin cuvintele de la Ioan 13, 34-35 trebuie să înţelegem că între Mântuitorul şi ucenicii Săi s-a realizat o legătură nouă, nu prin Lege, ci prin iubire. În iubire există o dăruire personală, nemijlocită, şi se stabileşte o comuniune. Din acest text evanghelic reţinem că iubirea implică o alegere şi că Dumnezeu este cel care alege. Mântuitorul ne-a ales primul şi aşteaptă din partea noastră o alegere care să răspundă celei făcute de El.

Din iubirea lui Hristos pentru ucenicii Săi avem de învăţat la rândul nostru iubirea faţă de aproapele, deoarece această poruncă trebuie să aibă ecou şi în sufletele noastre. Aşa cum Hristos i-a iubit pe ucenicii Săi, tot astfel ne iubeşte şi pe noi. Aşa cum lor le-a poruncit să se iubească, tot astfel şi nouă ne cere să ne iubim aproapele pentru a cunoaşte lumea că suntem ucenicii Lui” (Ioan 13, 35).

Sfântul Apostol Ioan este cel care prezintă în Evanghelia sa iubirea faţă de aproapele, dar într-un mod mai profund. El pune pe tapet în paginile Evangheliei sale cuvintele Mântuitorului în care iubirea aproapelui merge până la jertfelnicie: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are: ca viaţa lui să şi-o pună pentru prieteni” (Ioan 15,13). Această iubire jertfelnică ne-a fost dată de Mântuitorul prin Jertfa Sa de pe cruce, jertfă pe care a acceptat-o din iubire faţă de noi: „Căci Dumnezeu aşa a lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în EL să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3,16).

Iubirea vrăjmaşilor (duşmanilor)

Însuşirea cea mai caracteristică a iubirii creştine faţă de aproapele o constituie faptul că ea nu se opreşte nici în faţa duşmanului. Învăţătura despre iubirea faţă de duşman este „piatra cea mai de preţ în diadema moralei creştine”.[8]

Adevărata iubire creştină faţă de aproapele se cuprinde în iubirea faţă de duşmanii noştri, iubire despre care ne vorbeşte şi Mântuitorul şi pe care autorii Sfintelor Evanghelii au consemnat-o în scrierile lor.

Încă de la începutul activităţii Sale pe pământ Mântuitorul a pus la loc de cinste iubirea duşmanilor, căci în cadrul „Predicii de pe munte” atinge şi această problemă: ” Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Iar Eu vă zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc” (Matei 5, 43-44; Luca 6, 27-28).

În Legea Veche este cuprinsă porunca iubirii aproapelui (Levitic 19,18), dar Moise nu stabileşte lărgimea noţiunii de aproapele. În general, rezultă din Lege că, prin aproapele se înţelege iudeul (Exod 23, 4-5; Deuteronom 20,1). Rabinii, pe de o parte, lasă partea a doua a poruncii ” ca pe tine însuţi”, înlocuind-o cu adaosul pe care nu îl găsim în Lege „să urăşti pe duşmanul tău”, iar pe de altă parte îngustează noţiunea de aproapele până la rudeniile de sânge şi la prietenii intimi. Prin aceasta înţelesul poruncii iubirii aproapelui e definitiv schimbat.

Justificarea rabinică a acestei schimbări este faptul că în Lege se spune că „Dumnezeu urăşte pe păcătoşi”. Pentru fiul Legii, care iubeşte pe Dumnezeu, se desprinde o poruncă: să urască şi el pe păcătoşi care devin astfel duşmanii lui.[9]

Faţă de această poruncă rabinică, Mântuitorul pune porunca iubirii vrăjmaşului, arătând totodată şi cum trebuie aplicată în viaţa de zi cu zi.

Interpretând această poruncă a iubirii vrăjmaşului la care ne îndeamnă Mântuitorul, căci şi acesta face parte din sfera aproapelui nostru, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: „Porunca aceasta are ceva mai mult decât celelalte, că Hristos n-a spus: «Nu-l urî pe duşman!», ci «Iubeşte-l!», n-a spus: «Nu-i face rău!», ci «Fă-i bine!». Iată, dacă ai cerceta cu de-amănuntul porunca aceasta, vei vedea că are un adaos care o ridică cu mult deasupra celorlalte: că Hristos n-a poruncit numai să iubeşti pe duşmani, ci să te şi rogi pentru ei. Ai văzut câte trepte ne-a urcat…? Prima treaptă: să nu începi să faci rău; a doua: după ce răul a fost săvârşit, să nu răsplăteşti răul cu rău; a treia: să nu faci celui ce te-a supărat ceea ce ai suferit tu; a patra: lasă să ţi se facă rău; a cincia: lasă să ţi se facă rău mai mult decât vrea cel ce-ţi face rău; a şasea: nu urî pe cel ce ţi-a făcut asta; a şaptea: iubeşte-l; a opta: fă-i chiar bine; a noua: roagă-te lui Dumnezeu pentru el.”[10]

Această iubire a vrăjmaşilor ne este ilustrată de Însuşi Mântuitorul când s-a rugat pentru cei ce L-au răstignit: ” Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu de fac” (Luca 23,34); de Sfântul Arhidiacon Ştefan care s-a rugat pentru cei ce l-au ucis cu pietre: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta” (Faptele Apostolilor 7, 60), de Sfinţii Apostoli şi de numeroşi creştini care au primit să moară ca martiri.

Prin aceasta atingem în modul cel mai profund caracterul particular al acestei iubiri pe care Hristos ne-a dăruit-o şi căreia ne cere să-i răspundem. Este o iubire atât de intensă încât îi include chiar şi pe duşmanii noştri şi ne îndeamnă să-i vedem cu alţi ochi pentru a-i considera ca făcând parte din categoria aproapelui nostru. În iubirea duşmanilor poate fi sesizată diferenţa care există între iubire şi iubirea de prietenie la nivel uman. Iubirea din prietenie ” ne face să discernem prietenii noştri dintre duşmanii noştri. Vom face, în acest caz, diferenţa între cei care ne sunt complet indiferenţi, cei care ne sunt apropiaţi şi cei care ne iubesc, între cei pe care i-am iubit şi care ne-au trădat şi astfel ne-au devenit duşmani. În iubirea divină există această depăşire a simpatiilor şi antipatiilor noastre.”[11]

Iată, aşadar că, prin iubirea duşmanilor la care Mântuitorul ne îndeamnă să recurgem (Matei 5, 43-44; Luca 6, 27-28) ne arătăm în modul cel mai elocvent iubirea faţă de aproapele nostru şi implicit faţă de Dumnezeu.

Concluzii

Iubirea aproapelui despre care ne vorbeşte Mântuitorul şi pe care Sfinţii Evanghelişti o expun în paginile scrierilor lor este dovada cea mai vie că fiecare Îl iubşte pe Dumnezeu „cu tot sufletul, cu toată inima şi cu tot cugetul” (Matei 22, 37). În deplinătatea ei, iubirea creştină este simultan iubire de Dumnezeu şi iubire de aproapele, căci una fără cealaltă rămâne incompletă şi poate deveni primejdioasă prin aceea că, poate degenera în fanatism, într-o iubire crudă sau inumană: „Iubirea de Dumnezeu fără iubirea de oameni poate lua înfăţişarea unei iubirii abstracte … iar iubirea de semeni practicată cu ignorarea iubirii de Dumnezeu este expusă să fie desfigurată de forţele egocentrice; de acele tendinţe întunecate ale firii care-l mână pe om la gesturi şi fapte străine de orice legătură cu iubirea. Smulsă din ambiţia iubirii de Dumnezeu, iubirea de semen va înceta – mai devreme sau mai târziu – de a mai fi o cale de slujire devotată, dezinteresată, jertfelnică a aproapelui, degenerând într-o iubire interesată, egoistă, într-o iubire care te poartă către celălalt numai în cazul când acela îţi poate satisface propriile tale dorinţe, interesele tale proprii.”[12]

Sintetizând cu multă măiestrie locurile scripturistice din Sfintele Evanghelii în care este prezentată iubirea aproapelui, Sfântul Simeon Noul Teolog, într-unul din imnurile sale spune că iubirea faţă de acesta constă în: ” a face bine duşmanilor ⁄ şi în a-i iubi pe ei ca pe prieteni, ⁄ ca pe nişte adevăraţi binefăcători ⁄ şi în a te ruga pentru toţi ⁄ cei ce-ţi voiesc răul; în a avea o iubire lăuntrică egală ⁄ faţă de toţi, buni şi răi, ⁄în a-ţi pune sufletul în fiecare zi ⁄ pentru toţi, înţeleg mântuirea tuturor ⁄ pentru a se mântui fiecare, sau toţi, de e cu putinţă”[13] ( Imnul 40)

BIBLIOGRAFIE

*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998

Belu, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Despre iubire, Editura Omniscop, Craiova, 1997

Corniţescu, Pr. Prof. Dr. Constantin, Studiul biblic al Noului Testament, curs pentru anul I, Bucureşti, 1995

Ioan, Sf. Gură de Aur, Omilii la Matei, colecţia P. S. B., nr. 23, traducere Pr. Dr.

Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994

Mladin, Mitropolit Dr. Nicolae; Bucovschi, Prof. Diac. Dr. Orest; Pavel, Prof. Dr.

Constantin; Zăgrean, Pr. Diac. Ioan, Teologia Morală Ortodoxă, vol. II, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003

Philippe, Marie-Dominique, Despre iubire, traducere de Marius Boldor, Editura

Cartimpex, Cluj-Napoca, 1995

Plămădeală, Mitropolit Antonie, Tâlcuiri noi la texte vechi, Sibiu, 1989

Simeon, Sf. Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeieşti, în vol. Pr. Prof. Acad. Dr.

Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991

Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Spiritualitatea ortodoxă: Ascetica şi mistica, Editura

Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992

Teşu, Pr. Ioan C., Teologia necazurilor, Editura Christiana, Bucureşti, 1998

Teofilact, Sf. Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu,

Editura Sophia, Bucureşti, 2002


Note bibliografice:

[1] Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. Orest Bucovschi, Prof. Dr. Constantin Pavel, Pr. Diac. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Morală Ortodoxă, vol. II, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, pag. 191

[2] Pr. Prof. Dr. Dumitru I. Belu, Despre iubire, Editura Omniscop, Craiova, 1997, pag. 110-111

[3] Sfântul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, pag. 134

[4] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă: Ascetica şi mistica, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, pag. 274

[5] Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. Orest Bucovschi, Prof. Dr. Constantin Pavel, Pr. Diac. Dr. Ioan Zăgrean, op. cit., pag. 197

[6] Mitropolit Antonie Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, Sibiu, 1989, pag. 387

[7] Pr. Ioan C. Teşu, Teologia necazurilor, Editura Christiana, Bucureşti, 1998, pag. 188

[8] Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. Orest Bucovschi, Prof. Dr. Constantin Pavel, Pr. Diac. Dr. Ioan Zăgrean, op. cit., pag. 202

[9] Pr. Prof. Dr. Constantin Corniţescu, Studiul biblic al Noului Testament, curs pentru anul I, Bucureşti, 1995, pag. 128

[10] Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, colecţia P. S. B., nr. 23, traducere Pr. Dr. Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, pag. 237

[11] Marie-Dominique Philippe, Despre iubire, traducere de Marius Boldor, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 1995, pag. 35

[12] Pr. Prof. Dr. Dumitru Belu, op. cit., pag. 111-112

[13] Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeieşti, în vol. Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, pag. 582-585