CONSTITUŢIA CANONICĂ A MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE DE BERGAMO ŞI EUROPA

Nr. 126/01 febr.2015

 

Cap. I. ORGANIZARE

 

Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de Bergamo şi Europa, este organizată conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe, fără să încalce hotărârile Sfintelor Sinoade. Ea este organizată în felul următor:

 1. MITROPOLIA/CENTRUL MITROPOLITAN;
 2. ARHIDIOCEZE,DIOCEZE/CENTRE EPARHIALE;
 3. PROTOPOPIATE/CENTRE MISIONARE;
 4. PAROHII/MISIUNI;
 5. MĂNĂSTIRI(SCHITURI)/CENTRE MONAHALE.

Art. 2. Toate aceste instituţii sau centre înfiinţate de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului, în acord cu hotărârea Sfântului Sinod.

Art. 3 .Parohiile/ Misiunile se vor numi „ Parohia/Misiunea Creştin Ortodoxă” şi vor anexa titulatura oficială a Mitropoliei , vor beneficia de toate documentele canonice şi legale, eliberate de Mitropolit, pentru a funcţiona în mod corespunzător şi fără să încalce constituţiile statului Italian sau al statelor pe teritoriul cărora acestea se află.

Art. 4. Parohia/Misiunea, este condusă de un Preot Paroh, în subordinea căruia funcţionează Consiliul Parohial format din cel puţin 5 consilieri, al cărui preşedinte este Preotul paroh.

Art. 5. Pe linga Consiliul Parohial, mai exista un comitet , format din cel puţin 3 femei şi are ca scop implicarea acrstora, în activităţile filantropice ale Parohiei. Comitetul se subordonează Consiliului parohial.

Art. 6. Membrii Consiliului/Comitetului se aleg iniţial de către Preotul Paroh la înfiinţare, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului,da nu mai mult de inca 5 ani. La Parohiile/Misiunile care deţin aceste organisme alegerea noilor membri se face în şedinţa Consiliului Parohial cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării mandatului membrilor consiliului in functiune.

Art. 7. Preotul Paroh care se pensionează la vârsta impusă de legile civile,pe raza statului unde isi desfasoara activitatea, pierde calitatea de Paroh, rămânând simplu preot misionar.

Art. 8. Înlocuirea Preotului Paroh se face în cadrul Consiliului Mitropolitan.

Art. 9. Un număr de minim 3 maxim 5 Parohii/Misiuni, dintr-o regiune delimitată prin hotărârea Mitropolitului, vor forma un Centru Misionar/Protopopiat , care se va subordona direct Mitropoliei.

Art. 10. Un număr de 3 centre Misionare/Protopopiate vor forma o Arhidioceză,Dioceza/Centru Eparhial, care va fi condus de un Arhiepiscop sau Episcop. Mai multeArhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale din acelaşi stat formează Consiliul Naţional Bisericesc, al cărui superior ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului.

Art. 11. Consiliul Naţional Bisericesc este format din toţi Arhiereii, Protopopii şi consilierii desemnaţi prin vot în cadrul Sfântului Sinod sau al Adunării Generale a Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, condus de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 12. Membrii Consiliului Naţional Bisericesc sunt aleşi pe toată perioada cât vor ocupa funcţii ierarhice, clericale sau administrative în cadrul Arhidiocezei sau Diocezei statului respectiv.

Art. 13. Organismele eclesiastice care funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, sunt:

 1. SFÂNTUL SINOD;
 2. EXARHATUL;
 3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/CONSISTORIUL.

Art. 14. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi Arhiepiscopi, din cadrul Mitropoliei ( Arhidiocezele si Diocezele). Acesta se întruneşte odata pe an , sau ori de câte ori este necesar, fiind prezidat de către Mitropolit.

Art. 15. Consiliul de Disciplină este alcătuit din toţi superiorii protopopiatelor/ centrelor misionare şi membrii Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul fiecărui protopopiat/  centru afiliat canonic sau juridic Mitropoliei.

Art. 16. În cadrul Mitropoliei pot funcţiona centre sau instituţii cu independenţă juridică, aparţinând doar canonic. Acestea se obligă să respecte în totalitate legile statului,pe raza caruia isi desfasoara activitatea, pentru o bună funcţionare, Canoanele şi dispoziţiile Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.

Art. 17. Exarhatul este organismul ce cuprinde mai multe Mănăstiri din cadrul aceluiaşi stat, fiind condus de un reprezentant numit de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh.

Art. 18. Membrii Exarhatului sunt persoane din cinul monahal, atât monahi cât şi monahii, care au ca scop întărirea vieţii monahale prin dialog şi împărtăşirea de experienţe, precum şi buna funcţionare a Mănăstirilor/ Centrelor Monahale, atât spiritual cât şi economic.

Art. 19. Fiecare Exarhat deţine şi unul sau mai mulţi Consilieri Economici care să prezinte evidenţele economice direct Mitropolitului în funcţie.

 

Cap. II.MITROPOLIA/ CENTRUL MITROPOLITAN

Art. 10. Centrul Mitropolitan, reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, fiind reprezentată de preşedintele Asociaţiei în rang de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.

Art. 11. Ca şi organism superior, Centrul Mitropolitan va avea mai mulţi membri de drept, după cum urmează:

 1. MITROPOLITUL PRIMAT;
 2. VICARUL GENERAL;
 3. VICARUL ADMINISTRATIV;
 4. SECRETARUL EPARHIAL;
 5. CONSILIERUL ADMINISTRATIV;
 6. EXARHUL;
 7. CONSILIERUL CULTURAL;
 8. CONSILIERUL ECONOMIC.

Art. 12. Mitropolitul are dreptul de a desemna membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.

Art. 13 Se va prezenta un raport privind situaţia în Arhidioceze, Dioceze/Centre Eparhiale, Exarhate, Mănăstiri/ Centre Monahale, Parohii/ Misiuni,Protopopiate/Centre Misionare, precum şi o dare de seamă, în luna Decembrie a anului în curs.

Art. 14. Cotizaţia semestrială se va stabili de către Consiliul Mitropolitan din care face parte şi Consilierul Economic.

Art. 15. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin de a înfiinţa/desfiinţa sau transforma Mănăstiri/Centre Monahale, Parohii/ Misiuni,Protopopiate/ Centre Misionare, sau Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale. De asemenea, poate numi în funcţie/demite/avansa sau decade din funcţie Preoţi , Protoierei , etc. în cadrul Consiliului de Disciplină.

Art. 16. Arhiepiscopii sau Episcopii se numesc în funcţie/demit sau se avansează de către Sfântul Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari.

 

Cap. III. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ/ CONSISTORIUL

Art. 17. Consiliul de Disciplină/Consistoriul, este organismul deliberativ care se întruneşte doar în cazuri necesare, fiind prezidat de Mitropolit şi având ca scop sancţionarea fiecărei nereguli descoperite în Parohii/ Misiuni,Protopopiate/ Centre Misionare,Manastiri,Schituri/ Centre Monahale,Arhidioceze,Dioceze/ Centre Eparhiale, sau abateri disciplinare săvârşite de către membrii Mitropoliei, care ocupă o funcţie clericală sau administrativă.

Art. 18. Fiecare cleric judecat de Consiliul de Disciplină/Consistoriul are dreptul la apărare şi poate prezenta contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedinţele cu dată fixă.

Art. 19. Consiliul de Disciplină/Consistoriul analizează problemele economice şi progresele fiecărui membru al Mitropoliei sau organism component.

Art. 20. Consiliul de Disciplină/Consistoriul hotărăşte sancţiuni precum: caterisirea, oprirea de slujire pe o perioadă delimitată de timp, demiterea unor organe sau consilieri, aplicarea unor amenzi, penitenţe, canoane, etc.

Art. 21. Persoanele judecate de Consiliul de Disciplină/Consistoriul care nu depun contestaţie, sunt de acord cu sentinţa hotărâtă, fără drept la recurs.

Art. 22. Clericii care nu vor să se supună penitenţelor Consiliului de Disciplina/ Consistoriului, sunt sancţionaţi prin caterisire, sau o altă formă de sancţionare hotărâtă de Sf. Sinod, sau de Mitropolit (după caz).

Art. 23. Admiterea clericilor proveniţi din alte jurisdicţii se face doar în cadrul Sf. Sinod. Aceştia trebuie să nu deţină cazier judiciar cu antecedente, să nu fie divorţati, sau să încalce prevederile Canonice ale Bisericii Ortodoxe, sau hotărârile Sfântului Sinod al Mitropoliei.

 

Cap. IV. UNIFORMĂ ŞI RANGURI

Art. 24. Fiecare membru al Mitropoliei care ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric, va purta uniformă corespunzătoare statutului său personal.

 1. PREOŢII:
 • Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
 • Veşminte Preoţeşti corespunzătoare rangului; dacă va avea alt rang, va purta decoraţiile corespunzătoare;
 1. PROTOIEREII:
 • Reverendă, Culion, Cruce Pectorală;
 • Veşminte Preoţeşti, Bederniţă, Mitră fara cruce şi Baston;
 1. EPISCOPII:
 • Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion/Camilafcă, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
 • Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Episcopal;
 1. ARHIEPISCOPII:
 • Reverendă/Rasă de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă de culoare neagra cu Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston/cârjă arhierească;
 • Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Arhiepiscopal;
 1. MITROPOLITUL:
 • Reverendă/Rasă de culoare neagră sau albă; Culion de culoare neagră/Camilafcă de culoare albă; Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Baston/cârjă arhierească;
 • Veşminte Arhiereşti corespunzătoare rangului Mitropolitan.

 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 25. Fiecare Arhidioceza,Dioceza/ Centru Eparhial va avea un Inspector eparhial şi un Secretar Eparhial.

Art. 26.Parohiile/ Misiunile care se înfiinţează în străinătate, pot forma un Vicariat, având ca superior un cleric numit în rang de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.

Art. 27. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi Stareţe/Stareţe de Centrul Eparhial.

Art. 28. Clericii din Mănăstiri se vor numi:

 1. Ierodiacon/Arhidiacon;
 2. Ieromonah/egumen;
 3. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor;

 

Art. 29. Fiecare Mănăstire va avea un Econom.

Art. 30. Mănăstirile de maici vor fi conduse de o maică aleasă în funcţie de Centrul Eparhial, care va ocupa unul dintre următoarele ranguri mănăstireşti: Rasoforă, Monahie sau Schimonahie.

Art. 31. Fiecare Mănăstire va avea un cleric din rândul monahilor, desemnat de Centrul Eparhial. În cazuri excepţionale, va putea suplini (temporar) acest post si un preot de mir.

Art. 32. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici ai altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau de alte Biserici Ortodoxe aflate în comuniune cu Mitropolia.

Art. 33. Fiecare Parohie/ Misiune,Protopopiat/ Centru Misionar,Manastire,Schit/ Centru Monahal, sauArhidioceza,Dioceza/ Centru Eparhial, va avea registru propriu de evidenţă a bunurilor şi activităţilor prezente/desfăşurate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obligativitatea de a păstra în bună stare toate bunurile înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte scopuri.

Art. 34. Centrul Mitropolitan poate înfiinţa Consiliu de Control format din inspectori, ce vor putea desfăşura activităţi de inspectare a fiecărei instituţii care aparţine de Mitropolie.

Art. 35. Sfântul Sinod este organismul în drept care poate completa/modifica sau abroga prezenta Constituţie, fiind necesare 50%+1 din numărul de voturi ale membrilor titulari şi de drept.

Art. 36. Dizolvarea unui organism sau organ ce funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin hotărârea Sfântului Sinod.

 

Dr.ONUFRIE POP

                                        

ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT

 

Episcop MIHAIL BURUIANA,Exarh pentru Europa de Est

SECRETARUL SFINTULUI SINOD

 

 

                      

Protopop Mitrofor NICOLAE MARIUS CONSTANTIN

VICAR GENERAL-CASTELLON,Spania